.RU

Белорусский государственный университет - Аннотированный список научно-методической литературы и материалов педагогического опыта.

^ Белорусский государственный университет
Тема

Фамилия, имя, отчество, должность автора

/составителя
Аннотация
^ Направление работы

Для какой категории предназначена

Публикация

Полное название УО

^ Адрес учреждения образования

Телефон (с кодом)

E-mail, сайт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага княства Літоўскага (1569-1600 гг.)

Лашкевіч Сяргей Анатольевіч, старшы выкладчык факультэта міжнародных адносін БДУ

Аналізуецца прававое афармленне знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ, разглядаецца знешнепалітычны механізм ВКЛ, даказваецца актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці Княства ў часы трох “бескаралеяў” у Рэчы Паспалітай, даследуюцца федэратыўныя праекты ВКЛ аб абяднанні Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы ў апошняе дзесяцігоддзе XVI ст.

Гражданска-патрыятычнае выхаванне, прафесійная падрыхтоўка

Прызначаецца для шырокага кола чытачоў

Лашкевіч, Сяргей Анатольевіч. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: БДУ, 2010. - 116 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Беларуска-расійскія адносіны: зборнік навуковых артыкулаў

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, прафесар факультэта міжнародных адносін БДУ, доктар гістарычных навук

Разглядаюцца пытанні фарміравання і развіцця беларуска-расійскіх адносін ад 1990-х да пачатку 2000-х гадоў. Змешчаны навукова-аналітычныя агляды прэсы і выніковыя дакументы круглых сталоў беларускіх і расійскіх вучоных

Гражданска-патрыятычнае выхаванне, прафесійная падрыхтоўка

Прызначаецца для студэнтаў ВНУ

Снапкоўскі, У. Е. Беларуска-расійскія адносіны: зборнік навуковых артыкулаў / У. Е. Снапкоўскі. - Мінск: БДУ, 2009. - 140 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Беларускі дзяржаўны універсітэт, 1945-1961

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, декан гістарычнага факультэта, кандыдат гістарычных навук, Шумейка Міхаіл Фёдаравіч, дацент кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта кандыдат гістарычных навук

У кнізе падаецца гісторыя Беларускага дзяржаўнага універсітэта першага пасляваеннага пятнаццацігоддзя. Прыведзены афіцыйныя дакументы з дзяржаўных і асабістых архіваў, музеяў, а таксама ўспаміны выкладчыкаў і былых студэнтаў

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Кніга адрасуецца ўсім, хто цікавіцца мінулым Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Беларускі дзяржаўны універсітэт, 1945-1961 / [склад. С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі ; рэдкал.: С. У. Абламейка (адказ. рэд.) и др.]. - Мінск: БДУ, 2009. - 400 с

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Беларусь у перыяд Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны (1939-1945): дакументы і матэрыялы

Котаў Альберт Іосіфавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук

Дапаможнік уключае дакументы і матэрыялы, якія раскрываюць гісторыю Беларусі ў перыяд Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Асноўная ўвага звернута на становішча Беларусі ў гады нямецкай акупацыі і барацьбу беларускага народа супраць фашызму

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Разлічаны на студэнтаў БДУ, будзе карысны таксама выкладчыкам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі

Беларусь у перыяд Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны (1939 - 1945): дакументы і матэрыялы: дапаможнік для студ. гіст. фак. / [склад. А. І. Котаў]. - 2-е выд., перапрац. і дап. - Мінск: БДУ, 2008. - 204 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV - канцы XVI cт.

Бохан Юрый Мікалаевіч, прафесар кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх сякоў гістарычнага факультэта БДУ, доктар гістарычных навук

Кніга прысвечана шырокаму колу праблем развіцця вайсковай справы Вялікага княства Літоўскага ў перыяд другой паловы 14-к. 16 ст. У ёй разглядаюцца пытанні эвалюцыі баявых сродкаў і іх уздеяння на вылучэнне родаў войск. Значная ўвага адводзіцца арганізацыі ўзброеных сіл, у тым ліку феадальнага апалчэння і наёмнага войска, яго кампектацыі, функцыянавнню ў мірны і ваенны час

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Кніга разлічана на гісторыкаў, археолагаў, музейных супрацоўнікаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй войск часу Вялікага княства Літоўскага

Бохан, Юрый Мікалаевіч. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV - канцы XVI cт. - Мінск: Беларуская навука, 2008. - 451 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Взаимодействие педагогов, родителей и учащихся

Сманцер Анатолий Петрович, профессор кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

В книге рассматриваются теоретико-методические аспекты взаимодействия педагогов, родителей и учащихся; показана роль педагогического взаимодействия как важнейшей составляющей образовательной среды, выступающей мощным фактором воспитания школьника. Сущность взаимодействия раскрывается в логике эффективного педагогического воздействия на личность школьника и рассматривается как воспитательное средство, в том числе в сфере нравственного, гражданского воспитания

Нравственное и гражданское воспитание

Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по педагогическим специальностям, работникам сферы образования, родителям

Взаимодействие педагогов, родителей и учащихся / А.П. Сманцер // Практическая педагогика для воспитателей и родителей: учеб.-метод. пособие. - Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2009. – 239 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Воспитательная работа в школе и лагере: игры, конкурсы, викторины: пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец.: в 2 ч. Ч. 2

Бычковский Павел Михайлович, начальник научно-исследовательского центра коллективного пользования уникальным научным оборудованием НИИ ФХП и химического факультета БГУ, кандидат химических наук, Полякова Людмила Степановна, старший преподаватель кафедры педагогики и проблем развития образования, Звоник Ирина Ярославовна, старший преподаватель кафедры педагогики и проблем развития образования

В книге раскрываются сущность организаторской и воспитательной деятельности в школе, детском оздоровительном лагере. Даны рекомендации по проведению педагогической работы воспитателя и вожатого в школе и детском лагере по следующим направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, экологическое, интеллектуальное, нравственно-эстетическое и семейное воспитание. С учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей представлены сценарии патриотических и культурно-массовых мероприятий

Нравственное и гражданское воспитание

Пособие предназначено для учителей, педагогов-организаторов, воспитателей, организаторов детского досуга, вожатых-студентов, проходящих педагогическую практику в школах, детских оздоровительных лагерях

Воспитательная работа в школе и лагере: игры, конкурсы, викторины: пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец.: в 2 ч. Ч. 2 / [авт.: П. М. Бычковский и др.]. - Минск: БГУ, 2009. - 328 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя

Каханоўскі Аляксандр Геннадз’евіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, Ладысеў Уладзімір Федаравіч,

прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ,

доктар гістарычных навук, Цяплова Валянціна Анатольеўна,

дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук

Прааналізаваны гістарычны шлях Беларусі ў кантэксце тых працэсаў, якія адбываліся ў Еўропе. Вучэбны матэрыл пададзены ў адпаведнасці з тыповай праграмай курса «Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя»

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Для студэнтаў прородазнаўчых факультэтаў

Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя:

дапам. для студэнтаў прыродазн. фак. / А. Г. Каханоўскі [і інш.]. М

інск: БДУ, 2008. – 311 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Гуманизация педагогического процесса в современной средней школе

Сманцер Анатолий Петрович, профессор кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

В учебном пособии представлены теоретико-практические аспекты гуманизации педагогического процесса в средней общеобразовательной школе. В частности, раскрываются сущностные характеристики и принципы гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса, реализация которых способствует развитию у школьников гуманности, толерантности, миролюбия, формированию у них нравственной и гражданской позиции

Воспитание. Личностное и профессиональное развитие

Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по педагогическим специальностям, а также работникам сферы образования

Сманцер, А.П. Гуманизация педагогического процесса в современной средней школе: учеб. пособие / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2010. – 335 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Диагностика воспитательного процесса в вузе

Шумская Любовь Ивановна, директор Центра системных исследований проблем молодежи БГУ
В учебном пособии излагается современное научное понимание диагностики качества и эффективности воспитательного процесса в высшей школе и опыт ее применения в Республике Беларусь. Книга содержит как теоретическое обоснование анализируемой проблемы, так и комплекс диагностических методик, позволяющих осуществлять диагностику уровня организации воспитательной работы в вузе, диагностику воспитательного влияния на студентов личности и деятельности преподавателя, диагностику воспитательного влияния на студентов микросреды взаимодействия и диагностику уровня социальной зрелости (воспитанности) студента

Квалиметрия воспитательного процесса

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также педагогических работников вузов, обеспечивающих решение задач воспитания

Диагностика воспитательного процесса в вузе: Учебное пособие / Л.И. Шумская. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – 344 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Духоўныя ідэалы ў сучаснай культуры Беларусі і каштоўнасці глабалізму

Уладыкоўская Любоў Мікалаеўна, дацэнт філалагічнага факультэта БДУ, кандыдат філалагічных навук

Манаграфія прысвечана праблеме духоўных асноў быцця і іх выяўленні ў беларускай культуры з улікам сацыякультурных трансфармацый сучаснасці. Багаты практычны матэрыял садзейнічае пашырэнню светапогляду, актуалізацыі маральнай і гражданскай пазіцыі

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Кніга адрасуецца навукоўцам, студэнтам, выкладчыкам, усім тым, хто цікавіцца фундаментальнымі пытаннямі сацыяльнага жыцця і беларускай нацыянальный культурай

Уладыкоўская, Л. М. Духоўныя ідэалы ў сучаснай культуры Беларусі і каштоўнасці глабалізму Л. М. Уладыкоўская. - Мінск: БДУ, 2009. - 200 с

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Идеологические процессы в Беларуси

Слука Олег Георгиевич, профессор кафедры истории журналистики Института журналистики БГУ, доктор исторических наук

В книге анализируются идеологические процессы в современной Беларуси, направленные на развитие демократии, формирование гражданского общества и создание эффективного социального государства

Гражданско-патриотическое воспитание

Адресована студентам и преподавателям университетов, слушателям повышения квалификации в системе Министерства образования, практическим работникам идеологической «вертикали» Республики Беларусь, всем, кто изучает процессы формирования, развития и реализации инновационной идеологии белорусской государственности

Слука, О.Г. Идеологические процессы в Беларуси / О.Г. Слука. – Минск: РИВШ, 2010. – 220 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Идеология белорусского государства: теоретические и практические аспекты

Бабосов Евгений Михайлович, профессор кафедры социологии факультета философских и социальных наук, доктор философских наук, акад. НАН Беларуси, почётный Директор Института социологии НАН Беларуси

Раскрываются сущность, особенности, структура и функции идеологии. Осуществлена типологизация современных идеологических доктрин, охарактеризированно место и роль идеологии в системе социальных институтов белорусского общества, выявляется её роль в формировании белорусской идентичности. Интерпретируются особенности взаимодействия идеологии, политики и культуры в условиях глобализации современного мира

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Для студентов вузов, преподавателей социально-гуманитарных дисциплин

Бабосов, Е. М. Идеология белорусского государства: теоретические и практические аспекты. - Минск: Амалфея, 2008. - 481 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Идеология социальной справедливости: пособие по основам идеологии белорусского государства и политологии

Панченко Андрей Владимирович, канд.полит. наук, доцент

Раскрываются концептуальные основы и разновидности марксизма, показывается кризис марксистского учения, а также значение марксизма как идеологии социальной справедливости в настоящее время

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Для студентов и слушателей, изучающих курсы по основам идеологии белорусского государства и политологии, преподавателей

Панченко, А. В. Идеология социальной справедливости: пособие по основам идеологии белорусского государства и политологии. - Минск : Амалфея, 2009. - 64 с

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. История образования и педагогической мысли: ответы на экзаменационные вопросы

Пуйман Сергей Александрович, доцент кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

Раскрываются основные тенденции развития воспитательно-образовательной практики и педагогической мысли в различные исторические периоды. Значительное внимание уделяется общей характеристике теоретических идей и открытий педагогов-классиков, в том числе в области воспитания

Воспитание. Личностное и профессиональное развитие

Адресуется студентам и преподавателям педагогических вузов и колледжей, слушателям системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров

История образования и педагогической мысли: ответы на экзаменационные вопросы / С.А.Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 160 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

 1. История образования и педагогической мысли: ответы на экзаменационные вопросы

 1. Книга памяти ветеранов подразделений особого риска города Минска

Зелинский Петр Иосифович, профессор кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского государственного университета и др.

В книге собраны материалы о минчанах, которые с середины ХХ в. создавали «ядерный щит» СССР. Они трудились на центральных базах по сборке ядерного и термоядерного оружия, участвовали в его испытании на Семипалатинском и Тоцком полигонах, а также полигоне Новой Земли и в ликвидации радиационных аварий

Гражданско-патриотическое воспитание

Адресуется широкому кругу читателей

Книга памяти ветеранов подразделений особого риска города Минска / сост. П. И. Зелинский [и др.]. - Мн.: БГУ, 2008. - 125 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Культурно-досуговая работа со студенческой молодежью в условиях общежития : учеб.-метод. пособие для педагогов-организаторов

Попок Ирина Ивановна, методист высшей квалификацион-ной категории Центра педагогических технологий Студгородка БГУ

В пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты организации досуга студенческой молодёжи, а также обобщён опыт культурно-массовой работы Студенческом городке БГУ, в том числе по таким направлениям как: гражданское и патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, нравственно-эстетическое и семейное воспитание. Представлены сценарии патриотических и культурно-массовых мероприятий

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Издание рассчитано на специалистов, занятых в воспитательной, культурной, социальной сферах

Попок, И. И. Культурно-досуговая работа со студенческой молодежью в условиях общежития: учеб.-метод. пособие для педагогов-организаторов. - Минск: БГУ, 2008. - 100 с.,

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Молодежная политика: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития

Шумская Любовь Ивановна, директор Центра системных исследований проблем молодежи БГУ; Ильин Илья Вячеславович, декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; Андреев Алексей Игоревич, зам. декана факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; Алешковский Иван Андреевич, зам. декана факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; Андриянов Андрей Владимирович, зам. декана факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова

Монография содержит анализ истории, современного состояния и перспектив развития молодежной политики России и стран СНГ с учетом глобальных тенденций общественного развития. Особое внимание уделено государственной политике в сфере воспроизводства кадров в сфере науки и образования, а также молодежным аспектам гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ

Воспитание гражданственности и патриотизма

Для исследователей, преподавателей и студентов, занимающихся изучением истории, социологии и политологии, молодежной политики

Молодежная политика: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития. Коллективная монография / Отв. ред. И.В. Ильин. – М.: Профиздат, 2009. – 240 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Нацыянальная ідэя

Слука Алег Георгіевіч, прафесар кафедры гісторыі журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ, доктар гістарычных навук

У кнізе прааналізаваны працэс гістарычнага станаўлення самасвядомасці беларускага народа і працэс фарміравання нацыянальнай ідэі-духоўнай сферы існовання беларускай нацыіі і фундаментальнага падмурка ідэялогіі беларускай дзяржавнасці-сучаснай рэалістычнай і перспектыўнай праграмы стварэння краіны эканамічнай стабільнасці і сацыяльнай справядлівасці

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Адрасуецца студэнтам, беларускай моладзі, выкладчыкам універсітэтаў, ідэялагічным работнікам, грамадзянам Рэспудлікі Беларусь, якія будуюць свабодную і незалежную дзяржаву

Слука, Алег Георгіевіч. Нацыянальная ідэя. - Мінск: РІВШ, 2008. - 364 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Нашчадкі вогненных вёсак: дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны

Падаляк Таццяна Уладзіміраўна, дацент Інстытута журналістыкі БДУ, кандыдат філалагічных навук

Кніга выдадзена з мэтай не дапусціць фальсіфікацыі гісторыі Другой сусветный вайны. Гэта унікальны сбор эксклюзіўных дакументаў, нарысаў, эсэ, успамінаў апошніх сведкаў вайны, якім удалося выжыць у спаленых разам з людзьмі беларускіх вёсках

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Кніга адрасавана нашчадкам Вялікій Перамогі

Падаляк, Т. У. Нашчадкі вогненных вёсак : дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны. - Мінск: Літаратура і мастацтва, 2009. - 192 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Общественная политика и управление в Республике Беларусь

Гречнева, Елена Фёдоровна, доцент кафедры политологии юридического факультета БГУ

В пособии раскрываются важные для современной политической науки и социально – политической практики вопросы, связанные с ролью государства и институтов гражданского общества в управлении обществом и формировании общественной политики, социальными и иными процессами

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Предназначена для студентов юридического факультета. Может быть использовано студентами, изучающими политологию, экономику, социологию, право, основы идеологии белорусскогго государства

Гречнева, Е. Ф. Общественная политика и управление в Республике Беларусь: пособие для студ. юридического фак. по спец. 1-23 01 06 “Политология (по направлениям)”. - Минск: БГУ, 2008. - 120 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Огненный выпуск: Факты, документы

Максимова Лидия Павловна, доцент юридического факультета БГУ, кандидат исторических наук

Данное издание посвящено преподавателям и студентам Минского юридического института, героически боровшимся против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Беларуси

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Адресована широкому кругу читателей

Максимова, Лидия Павловна. Огненный выпуск: Факты, документы. - Минск: Изд. центр БГУ, 2010. - 160 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Основы идеологии Белорусского государства : учеб.-метод. пособие

Решетников Сергей Васильевич, профессор, заведующий кафедрой политологии юридического факультета БГУ, доктор политических наук, Бондарь Ю.П., кандидат политических наук

Раскрываются сущность, особенности, структура и функции идеологии. Осуществлена типологизация современных идеологических доктрин, охарактеризовано место и роль идеологии в системе социальных институтов белорусского общества

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Рекомендуется преподавателям курса “Основы идеологии Белорусского государства”, смежных дисциплин, а также аспирантам и студентам

Основы идеологии Белорусского государства : учеб.-метод. пособие / [авт.: Т. И. Адуло и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Бондаря, С. В. Решетникова. - Минск: Белорусский гос. ун-т культуры и искусств, 2009. - 252 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Основы психологии и педагогики

Березовин Николай Александрович, профессор кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

Раскрыты основы современной психологии и педагогики, изучение которых способствует личностно-профессиональному развитию и воспитанию студентов. Овладение студентами психолого-педагогическими знаниями и умениями, в частности, в области воспитания призваны сыграть большую роль в самовоспитании, нравственном и гражданском воспитании будущих специалистов, а также вооружить методиками разрешения воспитательных проблем в коллективе, семье

Воспитание. Личностно-профессиональное развитие

Пособие адресуется студентам непедагогических специальностей высших учебных заведений

Березовин, Н.А.

Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / Н.А. Березовин, В.Т. Чепиков, М.И. Чеховских. – 3-е изд., стер. – Минск: Новое знание; М. ИНФРА-М, 2011.– 336 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Педагогика высшей школы: Теория. Хрестоматийные тексты. Творческие задания

Березовин Николай Александрович, профессор кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ;

Жук Ольга Леонидовна,

заведующая кафедрой педагогики и проблем развития образования БГУ

Предлагаемое учебно-методическое пособие знакомит будущих специалистов с современными направлениями развития теории и практики воспитания, обучения и образования студенческой молодежи. Теоретический и практический интерес представляет комплекс педагогических задач-ситуаций, направленных на формирование у будущих специалистов социально-личностных компетенций, в частности, в области воспитательной деятельности и самовоспитания, которые содействуют в том числе развитию их нравственной и гражданской позиции

Воспитание. Личностно-профессиональное развитие

Пособие адресовано магистрам, аспирантам, преподавателям вузов

Березовин, Н.А. Педагогика высшей школы: Теория. Хрестоматийные тексты. Творческие задания: учеб.-метод. пособие для магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов : в 3 ч. / Н.А. Березовин, О.Л. Жук, Н.А. Цырельчук. – Минск: МГВРК, 2009. – Ч. 1. – 458 с.; Ч. 2. – 438 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Педагогика современной школы: ответы на экзаменационные вопросы

Пуйман Сергей Александрович, доцент кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

Раскрываются основные положения дисциплины «Педагогика современной школы», в том числе проблемы формирования нравственно-эстетической и гражданской культуры личности

Воспитание. Личностное и профессиональное развитие

Адресуется студентам и преподавателям педагогических вузов и колледжей, учителям, занимающимся профессиональным образованием, слушателям системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров

Педагогика современной школы: ответы на экзаменационные вопросы / С.А.Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 224 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Право и демократия: сб. науч. трудов. Вып. 19

Бибило Валентина Николаевна, профессор кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультете БГУ, доктор юридических наук, Шумак Григорий Александрович, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ, доцент, кандидат юридических наук

В сборнике представлены научные статьи об исторических типах государства и права, власти народа, эффективности норм права, особенностях законодательства о судоустройстве и статусе судей, совершенствовании гражданского процессуального законодательства в сфере регулирования прав несовершеннолетних, криминалистическом анализе экономических преступлений

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Для научных работников, преподавателей и студентов юридических учебных заведений, работников правоприменительных органов

Право и демократия: сб. науч. трудов. Вып. 19 / [редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) и др.]. - Минск: БГУ, 2008. - 352 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Разработать научно-методическое обеспечение диагностики социальной зрелости (воспитанности) студента

Шумская Любовь Ивановна, директор Центра системных исследований проблем молодежи БГУ, Маковчик Светлана Николаевна, методист Центра системных исследований проблем молодежи БГУ и др.

Представлен анализ научной литературы. Сформулирована и обоснована структурно-динамическая модель формирования социальной зрелости (воспитанности) студента, нормативные показатели социальной зрелости (воспитанности) студента. Разработана методика диагностики социальной зрелости (воспитанности) студента. Разработана компьютерная программа диагностики ценностной направленности, социальной и профессиональной компетентности личности, характеризующая уровень социальной зрелости (воспитанности) студента

Диагностика социальной зрелости (воспитанности) студентов

Для преподавателей высших учебных заведений, психологов и педагогов, работников воспитательных структур вуза

Разработать научно-методическое обеспечение диагностики социальной зрелости (воспитанности) студента. Научный отчет. № госрегистрации 20101118, 2010 г. –74 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Турнірныя традыцыі ў Вялікім княстве Літоўскім у XIV-XVI стагоддзях

Бохан Юрый Мікалаевіч, прафесар кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх сякоў гістарычнага факультэта БДУ, доктар гістарычных навук

У кнізе разглядаецца далучаннасць феадальай эліты Вялікага княства Літоўскага да еўрапейскіх турнірных традыцый у часы позняга сярэдневечча. Звяртаецца увага на пачатак распаўсюджання тут турнірнай практыкі

Гражданска-патрыятычнае выхаванне

Кніга разлічана на усіх, хто цікавіцца гісторыяй войск часу Вялікага княства Літоўскага

Бохан, Ю. М. Турнірныя традыцыі ў Вялікім княстве Літоўскім у XIV-XVI стагоддзях. - Мінск: Выдавец І. П. Логвінаў, 2008. - 76 с.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст.

Лашкевіч Сяргей Анатольевіч старшы выкладчык факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Даследванне дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага пасля заключэння Люблінскай уніі. Аналізуецца прававое афармленне дыпламатычнай дзейнасці ВКЛ.

Гражданска-патрыятычнае выхаванне, прафесійная падрыхтоўка

Прызначаецца для шырокага кола чытачоў

Лашкевіч, Сяргей Анатольевіч. Усходні накірунак дыпламатычнай дзейнасці Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. / С. А. Лашкевіч; БДУ. - Мінск: Права і эканоміка, 2010. - 126 с

Беларускі дзяржаўны універсітэт

220030, пр-т Незалежнасці, 4, г. Мінск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Формирование у студентов ценностного отношения к образованию в процессе обучения

Сманцер Анатолий Петрович, профессор кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

Раскрываются теоретико-методологические основы развития у студентов ценностного отношения к образованию, при этом ценностное отношение рассматривается как эффективное условие формирования социальной и гражданской позиции будущих специалистов

Воспитание. Личностное и профессиональное развитие

Адресуется студентам и преподавателям, воспитателям и учителям учреждений образования

Сманцер, А.П. Формирование у студентов ценностного отношения к образованию в процессе обучения: монография / А.П. Сманцер, Т.А. Ханалыев. – Минск: БГУ, 2010. – 152 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Формы воспитательной работы в школе и лагере (игры, конкурсы, викторины) Часть 1

Бычковский Павел Михайлович, начальник научно-исследовательского центра коллективного пользования уникальным научным оборудованием НИИ ФХП и химического факультета БГУ, кандидат химических наук, Полякова Людмила Степановна, старший преподаватель кафедры педагогики и проблем развития образования, Звоник Ирина Ярославовна, старший преподаватель кафедры педагогики и проблем развития образования

В книге раскрываются сущность организаторской и воспитательной деятельности в школе, детском оздоровительном лагере. Даны рекомендации по проведению педагогической работы воспитателя и вожатого в школе и детском лагере по следующим направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, экологическое, интеллектуальное, нравственно-эстетическое и семейное воспитание. С учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей представлены сценарии патриотических и культурно-массовых мероприятий

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся

Предназначено для учителей, воспитателей, организаторов детского досуга, вожатых-студентов, проходящих педагогическую практику в школах, детских оздоровительных лагерях

Формы воспитательной работы в школе и лагере: игры, конкурсы, викторины. В 2 ч. Ч.1: учеб.-метод. пособие / П.М.Бычковский [и др.]. – Минск: БГУ, 2008. – 359 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследование европейских ценностей»

Ротман Давид Генрихович, Директор Центра социологических и политических исследований БГУ, доктор социологических наук, Данилов Александр Николаевич, профессор кафедры социологии факультета философии и социальных наук, доктор социологических наук, Булынко Диана Михайловна, научный сотрудник

В монографии, подготовленной сотрудниками Центра социологических и политических исследований БГУ, анализируются изменения ценностей современного белорусского общества в период с 1990 по 2008 г.

Гражданско-патриотическое воспитание

Адресуется преподавателям гуманитарных дисциплин, научным работникам, аспирантам. Докторантам, студентам, а также всем, кто интересуется проблемами современного общества

Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте "Исследование европейских ценностей" / [Д. Г. Ротман и др.]; под ред.: Д. М. Булынко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. - Минск: БГУ, 2009. - 232 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Человек сегодня: очерки демографии

Урбан Мария Мартиновна, кандидат социологических наук, доцент кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений БГУ

В монографии рассматриваются социолого-демографические проблемы состояния и развития демографической сферы Беларуси, анализируется динамика воспроизводства населения республики в параметрах, составляющих его естественное движение:рождаемость, смертность, тенденции развития института современной семьи

Граждан-ско-патрио-тическое воспитание

Предназначена для работников органов государственной власти и управления, преподавателей, аспирантов и студентов социологических, экономических, культурологических специальностей

Урбан, М. М. Человек сегодня: очерки демографии. - Минск: БГУ, 2009. - 184 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Человек сегодня: очерки демографии

Лимаренко Александр Петрович, доцент кафедры социологии факультета философии и социальных наук, кандидат философских наук, Урбан Мария Мартиновна, доцент кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений, кандидат социологических наук, Поваляев Сергей Анатольевич, доцент кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных наук, кандидат философских наук

Рассматриваются социолого-демографические проблемы состояния и развития демографической сферы Беларуси, анализируется динамика воспроизводства населения: рождаемость, смертность, тенденции развития института современной семьи

Гражданское и семейное воспитание

Специалистам управлений образования, профессорско-преподавательскому составу, социальным педагогам, студентам

Лимаренко А.П., Урбан М.М., Поваляев С.А. Человек сегодня: очерки демографии / А.П. Лимаренко, М.М. Урбан, С.А. Поваляев. Минск: БГУ, 2009. – 183 с.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Великая Отечественная война в контексте Второй мировой войны. Электронное учебное пособие

СНИЛ исторического факультета БГУ «История и компьютер»

Пособие направлено на популяризацию героических событий и истории Великой Отечественной войны, воспитание патриотических и гражданских чувств. Задачи: обучающая – ознакомить с ходом Великой Отечественной войны, проанализировать его и проследить влияние этой великой войны на ход мировой истории и истории СССР; воспитательная – формирование и развитие патриотизма, культуры научного восприятия исторических событий, личностей и их деятельности, демонстрация пагубных последствий военных конфликтов любого масштаба

гражданско-патриотическое воспитание

Для студентов гуманитарных факультетов ВУЗов, а также всех интересующихся историей Второй мировой и Великой Отечественной войны
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Беларусь в Великой Отечественной войне. Электронное учебное издание

СНИЛ исторического факультета БГУ «История и компьютер»

Целью издания является углубление знаний по истории своей родины в выбранный период. Задачи: обучающая – показать события на территории Беларуси во время войны, проанализировать действия различных сил, проследить их влияние на ход войны; воспитательная – формирование и развитие патриотизма, культуры научного восприятия исторических событий, личностей и их деятельности, демонстрация пагубных последствий военных конфликтов любого масштаба

гражданско-патриотическое воспитание

Для учеников старших классов, студентов исторических факультетов ВУЗов, а также всех интересующихся историей Второй мировой и Великой Отечественной войны
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Брестская крепость – страницы истории. Электронное учебное пособие

СНИЛ исторического факультета БГУ «История и компьютер»

Целью данного пособия является углубление знаний по истории формирования и развития фортификации на территории Беларуси, военной и политической истории Беларуси XIX – ХХ вв. на примере Брестской крепости. Задачи: образовательная – познакомить обучаемых с историей родного края, углубить их знания по данной тематике; воспитательная – формирование и развитие чувства патриотизма к родному краю, знакомство с судьбами людей, которые положили свою жизнь на Алтарь Победы

гражданско-патриотическое воспитание

Для учеников старших классов, студентов исторических факультетов ВУЗов, а также всем тем, кто интересуется историей фортификации на территории Беларуси на примере Брестской крепости, политической и военной историей ХХ века
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Отечественная война 1812 года и зарубежный поход русской армии. Электронное учебное пособие

СНИЛ исторического факультета БГУ «История и компьютер»

Целью данного пособия является: углубление и обобщение знаний по истории внешней политики России 1800 – 1810-х годов в Европе, войне 1812 года и зарубежному походу русской армии, а также становлению венской системы международных отношений. Задачи: обучающая – познакомить с конкретными именами, фактами, событиями, датами истории России первой четверти XIX в., а также дать представление об эпохе в целом; воспитательная – воспитать чувство уважения к другим народам, их культуре, историческому прошлому, привить культуру научного восприятия исторических событий, личностей и их деятельности

гражданско-патриотическое воспитание

Для студентов гуманитарных факультетов ВУЗов, а также всех интересующихся историей Отечественной войной 1812 года
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Минское гетто. Электронное учебное пособие

СНИЛ исторического факультета БГУ «История и компьютер»

Цель – расширение и углубление знаний учащихся по истории Минского гетто, усвоение важности уроков Холокоста для понимания проблем современного развития. Задачи: обучающая – ознакомить учащихся с историей Минского гетто, раскрыть суть трагедии Минского гетто в период Второй мировой войны; воспитательная – содействовать нравственному воспитанию, формированию толерантного мировоззрения, гуманных взглядов

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание

Для учащихся старших классов школы, студентов ВУЗов, а также всех интересующихся историей
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

^ Статьи в периодических изданиях


 1. Методика проведения экскурсии «Минск сражается» для учащихся старших классов

Чечет Виктор Викторович, доцент кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ, Копылович Ольга Сергеевна, аспирант кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

В статье раскрывается методика проведения внеурочной формы обучения – экскурсии – на учебном материале по истории Великой Отечественной войны. Материал может быть использован в целях патриотического и гражданского воспитания, формирования интереса к отечественной истории, а также при проведении занятий по педагогике и курсу «История Великой Отечественной войны советского народа» для студентов вузов

Гражданско-патриотическое воспитание

Адресуется учителям общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также студентам и преподавателям педагогических вузов

Чечет, В.В. Методика проведения экскурсии «Минск сражается» для учащихся старших классов / О.С.Копылович, Л.В.Финькевич, В.В. Чечет // Проблемы выхавання. – 2009. – №4. – С. 19-22.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Формирование у будущего учителя готовности к гражданскому образованию школьников в условиях классического университета

Захарова Светлана Николаевна, доцент кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ

В статье раскрываются условия и способы формирования у будущих педагогов готовности к гражданскому образованию школьников с учетом специфики классического университета

Гражданско-патриотическое воспитание

Статья адресована студентам высших учебных заведений, обучающимся по педагогическим специальностям, а также работникам сферы образования

Формирование у будущего учителя готовности к гражданскому образованию школьников в условиях классического университета / С.Н. Захарова // Хуманизация и демократизация на университетското образование: сб. с науч. ст. /четвърта книга/. – София: Изд-во ЕКС-ПРЕС, 2009. – С. 504-508.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Стратегия международного молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств

Шумская Любовь Ивановна, директор Центра системных исследований проблем молодежи БГУ; в соавторстве

Представлена Стратегия международного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ, отражающая совокупность согласованных подходов стран Содружества в отношении основных целей, задач, принципов, направлений, форм и механизмов развития молодежных связей на пространстве СНГ

Молодежная политика в СНГ

Для руководителей и работников воспитательной сферы

Стратегия международного молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств // Ломоносов – 2010: материалы XVII международной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – С. 58–62.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Миссия государственной идеологии как консолидирующего начала общества

Шумская Любовь Ивановна, директор Центра системных исследований проблем молодежи БГУ

В материалах Республиканского семинара подведены итоги проделанной в Республике Беларусь работы в сфере идеологии и определены основные направления совершенствования идеологической работы на современно этапе развития страны. Акцентировано внимание на том, что разработка и применение новых форм и методов идеологической работы с учетом особенностей и проблем соответствующих отраслей и регионов, каждого трудового коллектива, повышение профессионального уровня работников идеологических структур, их высокая нравственность и идейная убежденность являются решающим условием социально-политической активизации граждан страны и укрепления доверия народа к власти

Идеологическая работа с молодежью. Роль общественных объединений и политических партий в сохранении стабильной общественно-политической ситуации в стране

Для руководителей и работников воспитательной сферы

Миссия государственной идеологии как консолидирующего начала общества // Система идеологической работы в Республике Беларусь: современное состояние и перспективы развития: сб. материалов. – Минск: Белорусский дом печати, 2010. – С. 137–139.

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

^ Педагогический опыт

 1. Дипломные работы выпускников факультета философии и социальных наук 2009-2010 учебного года

Составитель Бобр Александр Михайлович, доцент кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных наук, кандидат

Представлены студенческие исследования по тематике выставки

Гражданско-патриотическое воспитание

Широкому кругу читателей

Дипломные работы

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Ежегодная научно-практическая конференция студентов и аспирантов факультета философии и социальных наук, посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне

Бобр Александр Михайлович, доцент кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных наук, кандидат философских наук

В сборнике представлены материалы, статьи и студенческие исследования в области героико-патриотического наследия победы советского народа в Великой Отечественной войне

Патриотическое воспитание

Учащейся молодежи

Сборник тезисов конференции

Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Воспитание гражданской культуры личности

Кондратович Н.Л., начальник центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

В издании рассматриваются основные составляющие гражданского воспитания, направления работы по формированию политической культуры, привития уважения к историко-культурному наследию белорусского народа.

Гражданско-патриотическое воспитание

Адресуется воспитателям общежитий, педагогам-организаторам, социальным педагогам, методистам, педагогическим работникам, обеспечивающим воспитательный процесс.

Воспитание гражданской культуры личности: материалы семинара-практикума пед. работников Студенческого городка. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2008

Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. «Лучшая организация идеологической и воспитательной работы в общежитии Белорусского государственного университета»

Кондратович Н.Л., начальник центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

В папке представлены материалы по организации и проведению конкурса «Лучшая организация идеологической и воспитательной работы в общежитии Белорусского государственного университета» в 2009-2010 учебном году. Материалы конкурса отражают широкий спектр деятельности коллективов общежитий по формированию социально-активной личности обучающихся посредством различных форм и методов идеологической и воспитательной работы

Методическое обеспечение идеологической, гражданско-патриотической и воспитательной работы в университете

Адресуется педагогическим работникам, обеспечивающим воспитательный процесс

Папка с документацией по проведению конкурса «Лучшая организация идеологической и воспитательной работы в общежитии Белорусского государственного университета»

Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8 017) 209 52 91

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Школа студенческого актива «Я – гражданин Республики Беларусь!»

Коцевич А.О., методист центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

В папке представлены организационно-методические материалы секций, проведенных в рамках школы студенческого актива, программа выездного семинара «Я – гражданин Республики Беларусь!»

Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание

Адресуется методистам, педагогическим работникам, обеспечивающим воспитательный процесс в учебном заведении, лидерам молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Особенности формирования исторической памяти в сознании студентов в рамках проведения традиционных мероприятий БГУ

Рында Андрей Сергеевич, заместитель начальника Управления по делам культуры БГУ, Игнатчик Александр Иванович, заведующий культурно-массовым отделом Управления по делам культуры БГУ

Представлены материалы по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, посвященных традиционным праздникам: дню Победы в Великой Отечественной войне, дню Защитника Отечества и др., которые способствуют сохранению у студенчества исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, сохранению духовно-нравственного опыта и традиций, единению поколений, воспитанию патриотических чувств. Материалы включают в себя планы подготовки и проведения мероприятий, сценарии и сценарные планы, фотоотчеты

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогов-организаторов, культорганизаторов, воспитателей общежитий
Белорусский государственный университет

220030

г. Минск,

пр-т Независимости – 4

8 017

209 54 69;

8 017

209 50

53

culture@bsu.by

 1. «Студенческая корпоративность как основа активного включения учащихся ВУЗов в жизнь гражданского общества»

Макаревич Владимир Михайлович, начальник Управления по делам культуры БГУ, Солодуха Екатерина Ивановна, заместитель начальника Управления по делам культуры БГУ

Системообразующей основой воспитывающей среды ВУЗа является формирование студенческого сообщества, как единой системы, активно проявляющей себя в общественно-организационной, научно-познавательной, духовно-нравственной деятельности Вуза, всего гражданского общества. Мероприятие «Виват, студент» БГУ – первый опыт взаимодействия студентов-первокурсников. На примере мероприятия предлагаются методы формирования духовно-нравственной основы единения студентов многочисленных факультетов, постановка общегражданских целей и задач

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогов-организаторов, культорганизаторов, работников студклубов
Белорусский государственный университет

220030

г. Минск,

пр-т Независимости – 4

8 017

209 54 69;

8 017

209 50

53;

culture@bsu.by

 1. «Голос Беларуси в мировом многоголосии»

Чуприна Оксана Петровна, художественный руководитель Управления по делам культуры БГУ, Миненкова Ольга Юрьевна, хормейстер Народной хоровой капеллы БГУ

На примере Международного форума студенческих хоров «Папараць-кветка» показана работа с молодежными хоровыми коллективами, целью которой является воспитание патриотизма, национального самосознания морально- этических качеств и эстетического вкуса, сохранение лучших традиций белорусского и мирового хорового искусства

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников высшей школы, руководителей хоровых коллективов, культорганизаторов
Белорусский государственный университет

220030

г. Минск,

пр-т Независимости – 4

8 017

209 54 69;

8 017

209 50

53;

culture@bsu.by
 1. Сценарий мероприятия «Города-герои Великой Отечественной войны»

Хатеневич Наталья Ивановна, педагог социальный центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

Сценарий мероприятия о городах-героях, содержащий презентации городов и исторические справки по ним. Мероприятие направлено на формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Сценарий «Тот май, что в сердцах поколений»

Березовская Татьяна Юрьевна, педагог-организатор центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

Сценарий мероприятия, посвященного 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В сценарии используются стихи и песни военных лет

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Сценарий литературно-музыкальной композиции «Поклонимся великим тем годам»

Щербакова Наталья Ивановна, педагог-организатор центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Великой Отечественной войне и освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Номера композиции связаны одной идеей, имеют единый художественно-сценический образ.

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Сценарий праздничная программа, посвященная Дню Победы «Песни военных лет»

Щербакова Наталья Ивановна, педагог-организатор центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

В сценарии, посвященном Дню Победы, использованы песни военных лет, связанные между собой словами ведущего о борьбе против оккупантов, о цене победы для каждого воина и мирного жителя

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Сценарий Межвузовского фестиваля национальных культур

Попок Ирина Ивановна, Климович Максим Леонидович, методисты центра педагогических технологий Студенческого городка БГУ

Межвузовский фестиваль национальных культур призван объединить в себе представителей разных стран, обучающихся в Республике Беларусь. Широкий круг студенческой молодежи сможет ближе познакомиться с неповторимым колоритом традиций стран-участниц фестиваля

Гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

8-017-2095291

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Серия новостных выпусков студенческой видеостудии “SVS” Студенческого городка БГУ

Кондратович Н.Л., начальник центра педагогических технологий студенческого городка БГУ

Представлены новостные выпуски о развивающих, познавательных, гражданско-патриотических, социально значимых мероприятиях, проводимых в университете для обучающихся, с участием обучающихся

Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8 017) 209 52 91

Studgorodok@bsu.by, www.bsu.by

 1. Серия проектов молодежных общественных объединений и органов студенческого самоуправления БГУ (8 проектов)

Шалькина Тамара Владимировна, начальник отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью БГУ

Студент БГУ это не только будущий высококвалифициорованный специалист, но и человек с высокой гражданской культурой, патриот Республики Беларусь. Актуальной задачей молодежных общественных объединений и органов студенческого самоуправления вуза является поиск и внедрение в деятельность новых форм и методов, позволяющих студентам реализовать свою потребность приносить пользу обществу, участвовать в социально значимых проектах, быть частью процесса развития, который происходит в стране, осознать свою ответственность за собственное благополучие, благополучие своих родных и близких, своей страны. Представленные проекты являются студенческими разработками мероприятий, в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи, которые были успешно реализованы в БГУ

гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Конкурсные работы студентов, победившие в викторине по истории университета «Папараць кветка зацвітае для цябе ў БДУ» и викторине, посвященной Победе в Великой Отечественной войне

Шалькина Тамара Владимировна, начальник отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью БГУ

Проведение викторин по тематике Великой Отечественной войны и истории университета является одной из эффективных форм гражданско-патриотического воспитания молодежи. В представленных работах содержится практический материал по проведению викторин в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи

гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Тематические выпуски (по гражданско-патриотическому воспитанию) студенческих малотиражных газет Белорусского государственного университета

Шалькина Тамара Владимировна, начальник отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью БГУ

Студенческие малотиражные газеты являются важным источником гражданско-патриотического воспитания молодежи. Такие материалы лучше воспринимаются студентами, более понятны и действенны. Представленные тематические выпуски студенческих малотиражных газет являются практическим материалом по развитию гражданско-патриотического воспитания в вузе средствами студенческих СМИ

гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Серия материалов постоянно действующего семинара по актуальным вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь

Лебедь Дмитрий Васильевич, заведующий сектором информационно-идеологической работы управления воспитательной работы с молодежью

Представлены материалы постоянно действующего семинара по актуальным вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь для заместителей деканов факультетов по учебно-воспитательной работе и студенческого актива, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Материалы разработаны ведущими специалистами Белорусского государственного университета и используются в работе кураторами учебных групп

гражданско-патриотическое воспитание

Для педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в учебном заведении, кураторов учебных групп, лидеров молодежных организаций и органов студенческого самоуправления
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Серия электронных проектов, образовательных ресурсов и Flash-демонстраций исторической и гражданско-патриотической направленности

СНИЛ исторического факультета БГУ «История и компьютер»

Электронные проекты, образовательные ресурсы и Flash-демонстрации исторической и гражданско-патриотической направленности

гражданско-патриотическое воспитание

Для учащихся старших классов школы, студентов ВУЗов, а также всех интересующихся историей
Белорусский государственный университет

220030, пр-т Независимости, 4, г. Минск

(8 017) 209 55 19

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Военно-патриотическая игра «Зарница» (практическое руководство в помощь организатору военно-патриотических мероприятий)

Шевчук Виктор Павлович, полковник начальник общевойсковой кафедры военного факультета БГУ, Пирштук Татьяна Евгеньевна, майор, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ

Патриотизм как качество личности проявляется в любви и уважении к своему Отечеству, соотечественникам, преданности, готовности служить своей Родине. В пособии предлагается вариант проведения соревнований учащихся в рамках военно-спортивной игры «Зарница», направленный на профессиональное ориентирование на службу в Вооружённых Силах Республики Беларусь, МЧС и других силовых структурах, развитие качеств, необходимых при действиях в экстремальных условиях, формирование сознательного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности, развитие стремления к здоровому образу жизни, инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Дипломная работа «Особенности национального самосознания у курсантов высших военных учебных заведений»

Пирштук Татьяна Евгеньевна, майор, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ, Дукорский Илья Владимирович, сержант, курсант 5 курса военного факультета БГУ

В дипломной работе определено понятие национального самосознания на основе анализа различных подходов к его пониманию, выявлены национальные автостереотипы и гетеростереотипы, выделены особенности национального самосознания у курсантов военных ВУЗов

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Сборник рефератов курсантов военного факультета «Теоретические аспекты военно-патриотического воспитания молодежи на современном этапе» (в кол.10 шт.)

Пирштук Татьяна Евгеньевна, майор, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ, Хребтович Александр Иванович, полковник, начальник кафедры военного факультета БГУ

В сборнике рефератов рассмотрены теоретические аспекты и роль военно-патриотического воспитания молодежи на современном этапе, определены проблемы воспитания, готовности молодёжи к защите Отечества, исследованы особенности формирования политического сознания у студенческой молодёжи, специфика идеологии патриотизма в Республике Беларусь на современном этапе

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Видеофильм «Учусь защищать Родину» (военная подготовка студентов в условиях классического университета)

Шевчук Виктор Павлович, полковник начальник общевойсковой кафедры военного факультета БГУ, Зозуля Игорь Васильевич, подполковник, начальник цикла общевойсковой кафедры военного факультета БГУ, Трунин Олег Александрович, подполковник, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ,

Серов Василий Леонидович, подполковник, преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ

Видеофильм «Учусь защищать Родину» создан как рекламный ролик для студентов младших курсов университета с целью привлечения поступления для обучения на военной кафедре по программам младших командиров и офицеров запаса, привития любви к военной службе, профессии настоящих мужчин, защитников своей Родины

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Видеофильм «Солдатский экзамен» (первоначальная подготовка военнослужащих срочной службы)

Пирштук Татьяна Евгеньевна, майор, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ, Козлов Денис Николаевич, подполковник, старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ

Видеофильм «Солдатский экзамен» создан как рекламный ролик для школьников, учащихся военно-патриотических и кадетских классов, студентов вузов в целях воспитания уважения к Вооруженным Силам Республики Беларусь и к защитнику Отечества; формирования у молодежи морально-психологической готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защите Республике Беларусь, развития желания доказать свою любовь к Родине

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Видеофильм «Военный факультет в БГУ»

Бадюк Николай Павлович, полковник, начальник военного факультета БГУ, Новиков Игорь Анатольевич, полковник, заместитель начальника военного факультета по учебной и научной работе

Видеофильм «Военный факультет в БГУ» предназначен для старшеклассников и военнослужащих срочной службы, создан в целях агитации выбора профессии защитника Отечества, рассказывает об истории и современности военного факультета в БГУ

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

 1. Фотоальбом и слайдовая презентация «Растим патриотов Беларуси»

Соловьев Александр Николаевич, полковник, заместитель начальника военного факультета по идеологической работе,

Шевчук Виктор Павлович, полковник начальник общевойсковой кафедры военного факультета БГУ

В фотоальбоме и слайдовой презентации, а также в специальном выпуске газеты «Вестник военного факультета в БГУ» представлены материалы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию курсантов и студентов, обучающихся на военном факультете в БГУ

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание

Педагогам и воспитателям, учреждений образования, работникам идеологических структур, организаторам патриотических и военно-патриотических мероприятий
Военный факультет Белорусского государственного университета

220030, ул. Октябрьская, 4, г. Минск

(8-017) 209-52-88

bsu@bsu.by, http://www.bsu.by

bibliograficheskij-spisok-3-audiokonferenciya-4-videokonferenciya.html
bibliograficheskij-spisok-evolyuciya-ponyatiya-precedentnij-tekst.html
bibliograficheskij-spisok-ispolzovannoj-literaturi-finansovo-analiticheskij-aspekt-restrukturizacii-zadolzhennosti.html
bibliograficheskij-spisok-j-promishlennosti-g-i-stanevko-t-g-kolesnikova-v-a-davidenko-programmirovanie.html
bibliograficheskij-spisok-knig-i-statej-iz-periodicheskih-izdanij-imeyushihsya-v-fondah-aonb-im-n-a-dobrolyubova.html
bibliograficheskij-spisok-kurs-lekcij-sankt-peterburg-2007-udk-342-9-bbk-67-401-b83-recenzenti.html
 • learn.bystrickaya.ru/forma-predstavleniya-doklada-ustanavlivaetsya-orgkomitetom.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-rukovodstvo-k-laboratornoj-rabote-rabota-s-processami-po-discipline-sistemnoe-programmirovanie.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otnositelno-proverki-soderzhaniya-holesterina-klaflin-edvard-domashnij-doktor-dlya-detej-soveti-amerikanskih-vrachej.html
 • exam.bystrickaya.ru/zagotovki-i-process-obrabotki-opticheskih-detalej.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-normativno-pravovaya-baza-dou-konvenciya-o-pravah-rebenka-1989-g-stranica-10.html
 • spur.bystrickaya.ru/komitet-po-kulture-i-iskusstvu-murmanskoj-oblasti-stranica-9.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kartashov-a-v-ocherki-po-istorii-russkoj-cerkvi-t-1-m-1991-i-dr-izd.html
 • lesson.bystrickaya.ru/razdel-9-svedeniya-o-poryadke-podachi-zayavok-na-uchastie-v-otkritom-aukcione.html
 • books.bystrickaya.ru/dileri-i-brokeri-na-rinke-cennih-bumag.html
 • assessments.bystrickaya.ru/borovikov-p-a-vodolaznoe-delo-rossii-stranica-5.html
 • shkola.bystrickaya.ru/specifika-dalnevostochnih-transportnih-uzlov-na-primere-portov-vostochnogo-i-vladivostoka.html
 • teacher.bystrickaya.ru/funkciya-vibora-nuzhnogo-diska-avtomaticheskaya-vstavka-diska-i-avtoproigrovanie-vstroennij-dvd-player-podderzhka-formatov-cdda-vcd-svcd-dvd-mp3-mp4-wma-jpg.html
 • diploma.bystrickaya.ru/veshnie-prava-chast-5.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/putevaya-avtomaticheskaya-i-poluavtomaticheskaya-blokirovka-pravila-tehnicheskoj-ekspluatacii-zheleznodorozhnogo-transporta.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vnutrennij-chelovek-v-russkoj-yazikovoj-kartine-mira-chast-39.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otdel-socialno-ekonomicheskih-reform-administracii-porhovskogo-rajona-pskovskoj-oblasti-izveshaet-o-provedenii-zaprosa-kotirovok-na-postavku-produktov-pitaniya-dl.html
 • control.bystrickaya.ru/energeticheskoe-obsledovanie-stranica-7.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nemeckaya-frazeologiya-i-principi-eyo-nauchnoj-sistematizacii-nemecko-russkij-frazeologicheskij-slovar.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tablica-621-ciklicheskij-harakter-raboti-dvs-odin-iz-ego-nedostatkov-no-vmeste-s-tem-imenno-blagodarya-emu-v.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/varianti-kontrolnih-rabot-po-discipline-immunologiya-dlya-studentov-3-kursa-zaochnoj-formi-obucheniya-fakulteta-gmbo-otdeleniya-biologiya.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-horeograficheskogo-kollektiva-etyud.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-nachalnika-glavnogo-upravleniya-grazhdanskogo-vozdushnogo-flota-pri-sovete-ministrov-sssr-stranica-9.html
 • lecture.bystrickaya.ru/antuan-de-sent-ekzyuperi-stranica-4.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sobranie-balakovskogo-municipalnogo-rajona-saratovskoj-oblasti.html
 • reading.bystrickaya.ru/lechenie-oslozhnyonnih-gnojnoj-infekciej-povrezhdenij-konechnostej-s-ispolzovaniem-millimetrovih-voln.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-1-obshaya-harakteristika-medicinskogo-prava-cel-uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-programma-dlya-studentov.html
 • bukva.bystrickaya.ru/nalogovaya-sistema-rossii-sushnost-problemi-perspektivi-razvitiya-chast-5.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/krimnalstichna-proflaktika-zlochinv.html
 • college.bystrickaya.ru/104-osobennosti-diskussij-pri-raznoj-ideologii-v-v-pavlov-nesoobraznosti.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnih-ispitanij-po-russkomu-yaziku.html
 • predmet.bystrickaya.ru/reshena-li-problema-korrektnogo-opredeleniya-elementov-vtorichnoj-strukturi.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vidi-zanyatij-i-metodika-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-migracii-avtor-sostavitel.html
 • holiday.bystrickaya.ru/ocenka-rentabelnosti-predpriyatiya-ooo-gazpromzheldortrans.html
 • shpora.bystrickaya.ru/xvi-faradej-protiv-faradeevskoj-tochki-zreniya-sbornik-dokladov-i-statej.html
 • composition.bystrickaya.ru/po-nalogam.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.