.RU

Бенбасат


Народна библиотека „Иван Вазов” – отдел Методичен


Нови документи за 2009 година


На български език


БЕНБАСАТ, Алберт Нисим. По въпроса за книгата / Алберт Бенбасат. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 355 с. ; 21 см.

002.19Б

Б37


БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации : [Доклади от] Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. : Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев Георгиев и др. – Велико Търново : Университетско издателство Св. Св. Кирил и Методий и др., 2008. – 376 с. : ил., диагр. ; 21 см.

021

Б44


ВАСИЛЕВ, Владимир Иванович. Дмитрий Сегреевич Лихачов и книгата : Из историята на академичното книгоиздаване / Владимир Василев ; Прев. От рус. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 109 с. : с ил. ; 20 см.

002.19С

Л65


ГИГОВА, Росица. [Петдесет] 50 години Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” : Юбилейно библиографско издание / Състав. Росица Гигова. – Пазарджик : [Беллопринт], 2009. – 128 с. : с фотогр. ; 24 см.

016:02

Г46


ГРАМАТИКОВ, Георги. История на народно читалище „Заря” Хасково / Георги Граматиков. – София : Архимед, 2008. – 559 с. : с ил., 21 см.

374.28Б.21

Г76


ГРАШКИНА, Ваня Ангелова и др. Насоки за развитие на обществената библиотека : Ръководство за библиотечни мениджъри / Ваня Грашкина-Минчева, Анета Дончева, Александър Димчев. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2009 г. – 126 с. ; 29 см.

027.5

Г78


ДЪРЖАВАТА на духа : Четвърта национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2006 г. / Ред. Светла Девкова. – София : За буквите – О писменехь, 2007. – 628 с. : с ил., табл. ; 21 см.

008

Л72


ЕНЧЕВА, Мануела Димова и др. Документи и периодични издания 1878-1940 г. : Своден каталог на фондовете на Регионална библиотека Партений Павлович – Силистра и Териториална дирекция Държавен архив – Силистра / Състав. Мануела Енчева, Юлия Кюшелиева ; Ред. [с предг.] Нели Стоилова ; Прев. От рум. Ез. Майя Стоилова. – Силистра : [Оптимум], 2007. – 76 с. : с факс. ; 20 см.

017

Е-68


КНИГА. Четене. Библиотека : Сборник доклади от три национални кръгли маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело в България / Валери Стефанов и др. – София : Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 232 с. : с табл., диагр. ; 24 см.

002.19Б

К69


КОВАЧЕВ, Марин Александров. Миналото отблизо / Марин Ковачев. – Велико Търново : Астарта, 2008. – 84 с. ; 20 см.

02Б(093)

К72


КОЙ кой е в световната литература : Над хиляда писатели от Кобо Абе до Виктор Юго : Справочник / Ред. София Бранц, Милена Попова ; Прев. От англ. Василена Мирчева и др. – София : Изток-Запад ; Златорог, 2004. – 1030 с. ; 23 см.

82/89

К76


КОЛЕВА, Радка Видева и др. Народната библиотека в Пловдив : Архивни хроники : [В 2 т.] / Радка Колева, Емил Стоицов. – Пловдив : Народна библиотека Иван Вазов, 2008-2009. – 24 см.

[Т.1.] 1879-1945. – 2008. – 358 с. : с ил., фотогр., табл.

[Т.2.] 1945-2009. – 2009. – 449 с. : с ил., фотогр., табл.

027.53

К78


НА ПОЛЗУ РОДУ : Сборник за дейността на народните читалища в Пловдив / Ред. И състав. Георги Райчевски. – Пловдив : SM, 2008. – 116 с. : с фотогр. ; 22 см.

374.28Б.21

Н11


ПРОФЕСИЯ. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева / Състав., науч. Ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с., 4 л. : фотогр. ; 24 см.

027.53

К78


СИМЕОНОВА, Ружа Андреева. Българската национална библиотека и нейните директори (1879-2009) / Ружа Симеонова ; Ред., [увод] Боряна Христова. – София : Христо Ботев, 2009. – 184 с. : с ил. ; 29 см.

027.54

С37


ТОТОМАНОВА, Антоанета Иванова. Книгата и нейното „Лице” / Антоанета Тотоманова. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с. : с ил. ; 24 см.

002.19Б

Т67


ЦВЕТКОВА, Милена Иванова. Информационна култура : //Името на четенето / Милена Цветкова. – 2 доп. Изд. – София : Унив. Изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с. ; 20 см.

028

Ц34


ЪРБЪН, Хал. Златните думи : Силата на позитивното общуване / Хал. Ърбън ; Прев. Анелия Данилова. – София : Кръгозор, 2005. – 202 с. ; 21 см.

025

Ъ


На руски език


АЛЕШИН, Леонид Ильич. Проектирование зданий библиотек : Учебно-практическое пособие / Л. И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240 с. : с ил. ; 21 см.

022

А49


АМЛИНСКИЙ, Лев Захарович. Научные библиотеки информационного общества : организация и технология / Л. З. Амлинский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 200 с., [4 л.] цв. ил. ; 21 см.

022

А62


БАЛАШОВА, Елена Васильевна и др. Библиотечный дизайн : Учебное пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. – Москва : Гардарики, 2004. – 283 с. : с табл. ; 22 см.

022.7/.9

Б20


БИБЛИОТЕЧНАЯ деятельность в условиях культурного и языкого разнообразия : (Из опыта работы библиотек Содружества Независимых Государств) : Сборник статей / Состав. И. В. Чаднова. – Москва : Прашков дом, 2009. – 168 с. ; 21 см.

021

Б59


БИБЛИОТЕЧНОЕ дело за рубежом : конец ХХ – начало ХХІ века : Сборник аналитических и справочных материалов / Виктор Монтивилофф и др. ; Состав. В. В. Качалина. – Москва : Пашков дом, 2009. – 310 с. : с табл. ; 21 см.

02(4/9)

Б59


БИБЛИОТЕЧНЬІЕ исследования в системе постнеклассической науки : Проблемно-ориентированный сборник / Състав. Е. В. Никонорова, М. И. Акилина. – Москва : Пашков дом, 2008. – 272 с. : с диагр. ; 21 см.

02

Б59


БОЙКОВА, Ольга Феоктистовна. Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек : Научно-практическое пособие / О. Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 288 с. : с табл. ; 21 см.

027.5

Б59


БОРИДИНА, Светлана Димитровна и др. Коммуникационная культура библиотек : Научно-практическое пособие / С. Д. Бородина, Г. М. Кормишина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128 с. : табл. ; 21 см.

025

Б83


ВАСИЛЬЕВ, Валерий Викторович и др. Информационные технологии в библиотечном деле : Учебно-методическое пособие / В. В. Василев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – Москва : Либерея, 2007. – 368 с. : с ил., табл. ; 24 см.

023

В19


ГОЛОВКО, Светлана Ивановна. Библиотека и культурно-историческое наследие : Монография / С. И. Головко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 136 с. ; 21 см.

025.8

Г61


ДРЕШЕР, Юлия Николаевна. Библиотерапевтическая деятельность : Методология и методика : Монография / Ю. Н. Дрешер. – Москва : Леберея-Бибинформ, 2009. – 240 с. : с диагр., табл. ; 21 см.

028

Д73


ЖАРКОВ, Анатолий Дмитриевич. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : Учебно-методическое пособие / А. Д. Жарков. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. 240 с. ; 21 см.

021.4

Ж35


ЗИНОВЬЕВА, Нонна Борисовна. Документоведение : Уч.-метод. Пособие / Н. Б. Зиновьева. – Москва : Проф. издат, 2001. – 208 с. ; 20 см. – (Сер. Современная библ.; Вып. 17)

025.5

З


КНИЖНОЕ дело в России во второй половине ХІХ – начале ХХ века : Сб. науч. трудов : Вып. 1-. – Санкт-Петербург, РНБ, 1993- . – 21 см.

Вып. 14 /Н.Г.Патрушева и др. ; Состав. О. И. Ильина и др. – 2008. – 315 с.

002.19С

К53


КОМИССАРОВА, Людмила Дмитриевна. Социально-психологические технологии в работе современной публичной библиотеки : Методическое пособие / Л. Д. Комиссарова. – Москва : Либерея, 2003. – 150 с. : с табл. ; 21 см.

025

К63


КОРЯКОВЦЕВА, Нина Александровна. Библиотеки и образование : Учебно-методическое пособие / Н. А. Коряковцева.- Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. ; 21 см.

027.7

К93


ЛОВКОВА, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга : Учебно-методическое пособие / Т. Б. Ловкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 104 с. : табл. ; 21 см.

021.4

Л68


МАКМЕНЕМИ, Дэвид и др. Предоставление электронных услуг : Руководство для публичных библиотек и центров обучения / Дэвид МакМенеми, Алан Поултер ; Пер. С англ. Е. М. Зайцевой, К. Ю. Волковой. – Москва : Омега, 2006. – 247 с. : с ил. ; 22 см.

025.52

М15


МАЛЬГИН, Александр Семенович. Гимн книге : Энциклопедия для юношества / А. С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 527 с. :ил. ; 24 см.

002.19

М21


МЕСТНОЕ самоуправление и культура : проблемы, поиски, решения : Библиографической указатель / Состав. Т. Н. Малышева. – Москва : Пашков дом, 2009. – 188 с. ; 20 см.

016:02

М53


МИХЛИНА, Ирина Ильинична. Краеведческая библиография : Научно-методическое пособие / И. И. Михлина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 175 с. ; 21 см.

01:016

М69


НЕМИРОВСКИЙ, Евгений Львович. Начало книгопечатания в Валахии [в современной Румынии] : [Монография] / Е. Л. Немировский.- Москва : Наука, 2008. – 718 с. : с ил., [14 л.] : цв. Репрод. ; 30 см.

002.19

Н89


ОСЕТРОВА, Надежда Владимировна и др. Книга и электронные средства в образовании : Учебно-методическое издание / Н. В. Осетрова, А. И. Смирнов, А. В. Осин. – Москва : Издательский сервиз, 3002. – 144 с. : с диагр., табл. ; 22 см.

002.19С

0-76


ПАНКОВА, Елена Валериевна и др. Электронное библиографическое пособие : Практическое руководство для библиотечных работников / Елена Валериевна Панкова, Л. С. Беркутова. – Москва : Форум, 2008. – 128 с. : с ил. ; 21 см.

01

П16


ПЕТРОВА, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд : Учебно-методическое пособие / Т. А. Петрова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. : с ил., табл. ; 21 см.

025.2

П30


ПОЛ, Розвита и др. Измерение качества деятельности библиотек / Розита Пол, Питер Бокхорст ; Пер. С англ., ред. Г. А. Кисловской. – Москва : Пашков дом, 2008. – 316 с. : с табл. ; 21 см.

025

П49


РОМАНОВ, Петр Сегреевч. Зарубежные библиотеки : финансовый менеджмент : Научно-методическое пособие /П. С. Романов. – Москва : Либерея, 2009. – 128 с. : с табл., сх. ; 21 см.

025

Р69


САВИНА, Инна Александровна. Библиографическое описание документа : Учебно-методические рекомендации / И. А. Савина ; Под ред. Н. Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 270 с. : с табл. ; 21 см.

025.3

С13


СЕМЕНОВКЕР, Борис Арьевич. Эволюция информационной деятельности : Ч. 1- / Б. А. Семеновкер. – Москва : Пашков дом, 2009- . – 20 см.

Ч.1. Рукописная информация. – 2009. – 247 с.

003

С30


ТРАНСФОРМАЦИИ культурной политики в России (1991-2006) : Аннотированный библиографический указатель / Состав. И. В. Бабич и др. – Москва : Пашков дом, 2008. – 272 с. ; 20 см.

016

Т65


ТРОФИМОВА, Раиса Афанасиева и др. Общее библиотековедение : Хрестоматия : Ч. 1 - / Состав. Р. А. Трофимова, А. А. Фомина, М. Н. Тищенко ; Науч. Ред. А. Н. Ванеев. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007- . – 21 см.

Ч. 2. Т. 1. Учение о библиотеке : Библиотека, ее возникновение, развитие и социальная функция : Структурно-функциональный анализ / Состав. А. А. Фомина, М. В. Шабалина, М. Н. Колесникова. – 2008. – 311 с. : с табл. – 84.

Ч. 2. Т. 2. Учение о библиотеке : Библиотечная профессия : типология библиотеки. – 2008. – 542 с. : с табл. – 85.

Ч. 3. Учение о библиотечном деле : ХХ – начала ХХІ века. – 2008. – 367 с. : с диагр. – 86.

02С

Т76


ФЕНЕЛОНОВ, Евгений Алексеевич. Социально-экономический анализ библиотечного дела как объекта управления : Монография / Е. Д. Фенелонов. – Москва : Пашков дом, 2008. – 264 с. : с диагр., табл. ; 20 см.

021.8

Ф42


ФОРСАЙТ, Патрик. Маркетинг в книгоиздании / Форсайт Патрик ; Пер. С англ. Ю. В. Суровикова. – Москва : Университетская книга, 2008. – 22 с. : с диагр., табл. ; 25 см.

002.19

Ф79


На други езици


MANAGEMENT, marketing and promotion of library services based on statistics, analyses and evaluation / J. Eric Davies et al ; Ed. By Trine Kolderup Flaten. – Munchen : K. G. Saur, 2006. – 162 p. : diagr., tabl. ; 22n30 cm

025

+М24


bibliotechnoe-obsluzhivanie-bibliograficheskij-ukazatel-siktivkar.html
biblioteka-12-protokol-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-po-zaprosu-kotirovok-cen-tolko-dlya-subektov.html
biblioteka-21-protokol-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-po-zaprosu-kotirovok-cen-tolko-dlya-subektov.html
biblioteka-3-peredala-32-ekz-v-biblioteku-16-1-vozmozhnosti-detskih-bibliotek-i-yunosheskih-podrazdelenij-v.html
biblioteka-4-protokol-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-po-zaprosu-kotirovok-cen-tolko-dlya-subektov.html
biblioteka-analiticheskoj-filosofii-stranica-15.html
 • report.bystrickaya.ru/haruki-murakami-stranica-16.html
 • klass.bystrickaya.ru/5-problemi-etnopolitiki-uchenie-zapiski-skags.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravlnnya-ak-harkvoblenergo-stranica-5.html
 • letter.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-programmi-krasnoyarskogo-kraya-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-rossijskuyu.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rol-yazika-v-formirovanii-duhovnoj-kulturi.html
 • klass.bystrickaya.ru/a-p-yarkov-kazaki-v-kirgizstane-stranica-2.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/promishlennaya-politika-nizhegorodskoj-oblasti-chast-7.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-po-vneklassnomu-chteniyu-po-romanu-yu-k-oleshi-tri-tolstyaka.html
 • knigi.bystrickaya.ru/speranskij-n-n-vasilev-m-s.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konferenciya-po-mnogogrannim-oporam-prohodit-uzhe-ne-pervij-god-mnogoe-uzhe-bilo-rassmotreno-vo-mnogom-naviki-i-umeniya-v-proektirovanii-linij-s-ispolzovaniem-etogo-tipa-opor-vozrosli.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sociologiya-truda.html
 • spur.bystrickaya.ru/laberzh-s-i-rsjngold-h-issledovanie-mira-osoznan-nih-snovidenij-per-s-angl-d-e-shumova-stranica-4.html
 • textbook.bystrickaya.ru/issledovanie-redkih-reakcij-i-raspadov-nizkofonovimi-gazovimi-detektorami-v-baksanskoj-nejtrinnoj-observatorii-iyai-ran.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/energoaudit-na-gidroelektrostancii.html
 • lesson.bystrickaya.ru/tehnologii-sozdaniya-setej-chast-39.html
 • reading.bystrickaya.ru/metod-rascheta-programma-rascheta-smet-na-proektnie-i-iziskatelskie-raboti.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-18-perspektivnie-tehnologii-zapisi-i-hraneniya-informacii.html
 • writing.bystrickaya.ru/kreditna-diyalnist-bankiv.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3cvetovaya-garmoniya-iohanes-itten.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/planiruemie-promezhutochnie-rezultati-ot-rozhdeniya-do-shkoli.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/geograficheskie-zoni-yuzhnoj-ameriki.html
 • lesson.bystrickaya.ru/organizaciya-pedprocessa-na-osnove-tematicheskogo-planirovaniya-programma-razvitiya-municipalnogo-doshkolnogo.html
 • crib.bystrickaya.ru/issledovaniya-osnovnie-kriterii.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/literatura-i-drugie-sredstva-obucheniya-prikaz-ot-2010-g-rabochaya-programma-po-literature-v-5-klasse-na-2009-2010-uchebnij-god.html
 • desk.bystrickaya.ru/otchet-o-prohozhdenii-uchebnoj-oznakomitelnoj-praktiki-po-kafedre-grazhdanskogo-prava-vvedenie.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadachi-propaganda-i-populyarizaciya-sredi-detej-i-molodezhi-zdorovogo-obraza-zhizni.html
 • reading.bystrickaya.ru/kulturnaya-programma-xi-vistavi-yarmarki-narodnih-hudozhestvennih-promislov-rossii-ladya-zimnyaya-skazka-2011-14-dekabrya.html
 • universitet.bystrickaya.ru/teoriya-i-istoriya-kulturi-zadachami-izucheniya-disciplini-yavlyayutsya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lichnaya-kartochka-forma-t-2-stranica-6.html
 • tests.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnomu-izucheniyu-teoreticheskoj-chasti-disciplini-14-temi-kontrolnih-rabot-15.html
 • report.bystrickaya.ru/kakoe-kolichestvo-detej-v-seme-naibolee-blagopriyatno-dlya-vospitaniya-vospitanie-detej-v-nashej-seme-otveti-na-voprosi.html
 • shkola.bystrickaya.ru/parametri-chernih-dir-i-priroda-temnoj-materii-v-dvoichnoj-modeli-raspredeleniya-plotnosti-veshestva.html
 • pisat.bystrickaya.ru/t-v-polina-m-v-hodov-o-g-kolmakova-i-i-poznyak-t-i-zatonskaya-o-v-hodov-virazhaem-blagodarnost-s-p-bikmurzinu-za-pomosh-v-izdanii-knigi.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kardiologiya-i-angiologiya-bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-rnmb-yanvar-fevral-2008-g.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kolichestvo-otlichnikov-i-horoshistov-po-liceyu-za-tri-goda-rabochej-gruppi-po-razrabotke-programmi-razvitiya-obrazovaniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.