.RU

Бенбасат


Народна библиотека „Иван Вазов” – отдел Методичен


Нови документи за 2009 година


На български език


БЕНБАСАТ, Алберт Нисим. По въпроса за книгата / Алберт Бенбасат. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 355 с. ; 21 см.

002.19Б

Б37


БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации : [Доклади от] Шеста Национална научна конференция, Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. : Посветена на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков / Състав. Лъчезар Георгиев Георгиев и др. – Велико Търново : Университетско издателство Св. Св. Кирил и Методий и др., 2008. – 376 с. : ил., диагр. ; 21 см.

021

Б44


ВАСИЛЕВ, Владимир Иванович. Дмитрий Сегреевич Лихачов и книгата : Из историята на академичното книгоиздаване / Владимир Василев ; Прев. От рус. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 109 с. : с ил. ; 20 см.

002.19С

Л65


ГИГОВА, Росица. [Петдесет] 50 години Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” : Юбилейно библиографско издание / Състав. Росица Гигова. – Пазарджик : [Беллопринт], 2009. – 128 с. : с фотогр. ; 24 см.

016:02

Г46


ГРАМАТИКОВ, Георги. История на народно читалище „Заря” Хасково / Георги Граматиков. – София : Архимед, 2008. – 559 с. : с ил., 21 см.

374.28Б.21

Г76


ГРАШКИНА, Ваня Ангелова и др. Насоки за развитие на обществената библиотека : Ръководство за библиотечни мениджъри / Ваня Грашкина-Минчева, Анета Дончева, Александър Димчев. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2009 г. – 126 с. ; 29 см.

027.5

Г78


ДЪРЖАВАТА на духа : Четвърта национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2006 г. / Ред. Светла Девкова. – София : За буквите – О писменехь, 2007. – 628 с. : с ил., табл. ; 21 см.

008

Л72


ЕНЧЕВА, Мануела Димова и др. Документи и периодични издания 1878-1940 г. : Своден каталог на фондовете на Регионална библиотека Партений Павлович – Силистра и Териториална дирекция Държавен архив – Силистра / Състав. Мануела Енчева, Юлия Кюшелиева ; Ред. [с предг.] Нели Стоилова ; Прев. От рум. Ез. Майя Стоилова. – Силистра : [Оптимум], 2007. – 76 с. : с факс. ; 20 см.

017

Е-68


КНИГА. Четене. Библиотека : Сборник доклади от три национални кръгли маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело в България / Валери Стефанов и др. – София : Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 232 с. : с табл., диагр. ; 24 см.

002.19Б

К69


КОВАЧЕВ, Марин Александров. Миналото отблизо / Марин Ковачев. – Велико Търново : Астарта, 2008. – 84 с. ; 20 см.

02Б(093)

К72


КОЙ кой е в световната литература : Над хиляда писатели от Кобо Абе до Виктор Юго : Справочник / Ред. София Бранц, Милена Попова ; Прев. От англ. Василена Мирчева и др. – София : Изток-Запад ; Златорог, 2004. – 1030 с. ; 23 см.

82/89

К76


КОЛЕВА, Радка Видева и др. Народната библиотека в Пловдив : Архивни хроники : [В 2 т.] / Радка Колева, Емил Стоицов. – Пловдив : Народна библиотека Иван Вазов, 2008-2009. – 24 см.

[Т.1.] 1879-1945. – 2008. – 358 с. : с ил., фотогр., табл.

[Т.2.] 1945-2009. – 2009. – 449 с. : с ил., фотогр., табл.

027.53

К78


НА ПОЛЗУ РОДУ : Сборник за дейността на народните читалища в Пловдив / Ред. И състав. Георги Райчевски. – Пловдив : SM, 2008. – 116 с. : с фотогр. ; 22 см.

374.28Б.21

Н11


ПРОФЕСИЯ. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Радка Колева / Състав., науч. Ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с., 4 л. : фотогр. ; 24 см.

027.53

К78


СИМЕОНОВА, Ружа Андреева. Българската национална библиотека и нейните директори (1879-2009) / Ружа Симеонова ; Ред., [увод] Боряна Христова. – София : Христо Ботев, 2009. – 184 с. : с ил. ; 29 см.

027.54

С37


ТОТОМАНОВА, Антоанета Иванова. Книгата и нейното „Лице” / Антоанета Тотоманова. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с. : с ил. ; 24 см.

002.19Б

Т67


ЦВЕТКОВА, Милена Иванова. Информационна култура : //Името на четенето / Милена Цветкова. – 2 доп. Изд. – София : Унив. Изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с. ; 20 см.

028

Ц34


ЪРБЪН, Хал. Златните думи : Силата на позитивното общуване / Хал. Ърбън ; Прев. Анелия Данилова. – София : Кръгозор, 2005. – 202 с. ; 21 см.

025

Ъ


На руски език


АЛЕШИН, Леонид Ильич. Проектирование зданий библиотек : Учебно-практическое пособие / Л. И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240 с. : с ил. ; 21 см.

022

А49


АМЛИНСКИЙ, Лев Захарович. Научные библиотеки информационного общества : организация и технология / Л. З. Амлинский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 200 с., [4 л.] цв. ил. ; 21 см.

022

А62


БАЛАШОВА, Елена Васильевна и др. Библиотечный дизайн : Учебное пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. – Москва : Гардарики, 2004. – 283 с. : с табл. ; 22 см.

022.7/.9

Б20


БИБЛИОТЕЧНАЯ деятельность в условиях культурного и языкого разнообразия : (Из опыта работы библиотек Содружества Независимых Государств) : Сборник статей / Состав. И. В. Чаднова. – Москва : Прашков дом, 2009. – 168 с. ; 21 см.

021

Б59


БИБЛИОТЕЧНОЕ дело за рубежом : конец ХХ – начало ХХІ века : Сборник аналитических и справочных материалов / Виктор Монтивилофф и др. ; Состав. В. В. Качалина. – Москва : Пашков дом, 2009. – 310 с. : с табл. ; 21 см.

02(4/9)

Б59


БИБЛИОТЕЧНЬІЕ исследования в системе постнеклассической науки : Проблемно-ориентированный сборник / Състав. Е. В. Никонорова, М. И. Акилина. – Москва : Пашков дом, 2008. – 272 с. : с диагр. ; 21 см.

02

Б59


БОЙКОВА, Ольга Феоктистовна. Правовое регулирование деятельности муниципальных библиотек : Научно-практическое пособие / О. Ф. Бойкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 288 с. : с табл. ; 21 см.

027.5

Б59


БОРИДИНА, Светлана Димитровна и др. Коммуникационная культура библиотек : Научно-практическое пособие / С. Д. Бородина, Г. М. Кормишина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 128 с. : табл. ; 21 см.

025

Б83


ВАСИЛЬЕВ, Валерий Викторович и др. Информационные технологии в библиотечном деле : Учебно-методическое пособие / В. В. Василев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – Москва : Либерея, 2007. – 368 с. : с ил., табл. ; 24 см.

023

В19


ГОЛОВКО, Светлана Ивановна. Библиотека и культурно-историческое наследие : Монография / С. И. Головко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 136 с. ; 21 см.

025.8

Г61


ДРЕШЕР, Юлия Николаевна. Библиотерапевтическая деятельность : Методология и методика : Монография / Ю. Н. Дрешер. – Москва : Леберея-Бибинформ, 2009. – 240 с. : с диагр., табл. ; 21 см.

028

Д73


ЖАРКОВ, Анатолий Дмитриевич. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : Учебно-методическое пособие / А. Д. Жарков. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. 240 с. ; 21 см.

021.4

Ж35


ЗИНОВЬЕВА, Нонна Борисовна. Документоведение : Уч.-метод. Пособие / Н. Б. Зиновьева. – Москва : Проф. издат, 2001. – 208 с. ; 20 см. – (Сер. Современная библ.; Вып. 17)

025.5

З


КНИЖНОЕ дело в России во второй половине ХІХ – начале ХХ века : Сб. науч. трудов : Вып. 1-. – Санкт-Петербург, РНБ, 1993- . – 21 см.

Вып. 14 /Н.Г.Патрушева и др. ; Состав. О. И. Ильина и др. – 2008. – 315 с.

002.19С

К53


КОМИССАРОВА, Людмила Дмитриевна. Социально-психологические технологии в работе современной публичной библиотеки : Методическое пособие / Л. Д. Комиссарова. – Москва : Либерея, 2003. – 150 с. : с табл. ; 21 см.

025

К63


КОРЯКОВЦЕВА, Нина Александровна. Библиотеки и образование : Учебно-методическое пособие / Н. А. Коряковцева.- Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. ; 21 см.

027.7

К93


ЛОВКОВА, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга : Учебно-методическое пособие / Т. Б. Ловкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 104 с. : табл. ; 21 см.

021.4

Л68


МАКМЕНЕМИ, Дэвид и др. Предоставление электронных услуг : Руководство для публичных библиотек и центров обучения / Дэвид МакМенеми, Алан Поултер ; Пер. С англ. Е. М. Зайцевой, К. Ю. Волковой. – Москва : Омега, 2006. – 247 с. : с ил. ; 22 см.

025.52

М15


МАЛЬГИН, Александр Семенович. Гимн книге : Энциклопедия для юношества / А. С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 527 с. :ил. ; 24 см.

002.19

М21


МЕСТНОЕ самоуправление и культура : проблемы, поиски, решения : Библиографической указатель / Состав. Т. Н. Малышева. – Москва : Пашков дом, 2009. – 188 с. ; 20 см.

016:02

М53


МИХЛИНА, Ирина Ильинична. Краеведческая библиография : Научно-методическое пособие / И. И. Михлина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 175 с. ; 21 см.

01:016

М69


НЕМИРОВСКИЙ, Евгений Львович. Начало книгопечатания в Валахии [в современной Румынии] : [Монография] / Е. Л. Немировский.- Москва : Наука, 2008. – 718 с. : с ил., [14 л.] : цв. Репрод. ; 30 см.

002.19

Н89


ОСЕТРОВА, Надежда Владимировна и др. Книга и электронные средства в образовании : Учебно-методическое издание / Н. В. Осетрова, А. И. Смирнов, А. В. Осин. – Москва : Издательский сервиз, 3002. – 144 с. : с диагр., табл. ; 22 см.

002.19С

0-76


ПАНКОВА, Елена Валериевна и др. Электронное библиографическое пособие : Практическое руководство для библиотечных работников / Елена Валериевна Панкова, Л. С. Беркутова. – Москва : Форум, 2008. – 128 с. : с ил. ; 21 см.

01

П16


ПЕТРОВА, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд : Учебно-методическое пособие / Т. А. Петрова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. : с ил., табл. ; 21 см.

025.2

П30


ПОЛ, Розвита и др. Измерение качества деятельности библиотек / Розита Пол, Питер Бокхорст ; Пер. С англ., ред. Г. А. Кисловской. – Москва : Пашков дом, 2008. – 316 с. : с табл. ; 21 см.

025

П49


РОМАНОВ, Петр Сегреевч. Зарубежные библиотеки : финансовый менеджмент : Научно-методическое пособие /П. С. Романов. – Москва : Либерея, 2009. – 128 с. : с табл., сх. ; 21 см.

025

Р69


САВИНА, Инна Александровна. Библиографическое описание документа : Учебно-методические рекомендации / И. А. Савина ; Под ред. Н. Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 270 с. : с табл. ; 21 см.

025.3

С13


СЕМЕНОВКЕР, Борис Арьевич. Эволюция информационной деятельности : Ч. 1- / Б. А. Семеновкер. – Москва : Пашков дом, 2009- . – 20 см.

Ч.1. Рукописная информация. – 2009. – 247 с.

003

С30


ТРАНСФОРМАЦИИ культурной политики в России (1991-2006) : Аннотированный библиографический указатель / Состав. И. В. Бабич и др. – Москва : Пашков дом, 2008. – 272 с. ; 20 см.

016

Т65


ТРОФИМОВА, Раиса Афанасиева и др. Общее библиотековедение : Хрестоматия : Ч. 1 - / Состав. Р. А. Трофимова, А. А. Фомина, М. Н. Тищенко ; Науч. Ред. А. Н. Ванеев. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007- . – 21 см.

Ч. 2. Т. 1. Учение о библиотеке : Библиотека, ее возникновение, развитие и социальная функция : Структурно-функциональный анализ / Состав. А. А. Фомина, М. В. Шабалина, М. Н. Колесникова. – 2008. – 311 с. : с табл. – 84.

Ч. 2. Т. 2. Учение о библиотеке : Библиотечная профессия : типология библиотеки. – 2008. – 542 с. : с табл. – 85.

Ч. 3. Учение о библиотечном деле : ХХ – начала ХХІ века. – 2008. – 367 с. : с диагр. – 86.

02С

Т76


ФЕНЕЛОНОВ, Евгений Алексеевич. Социально-экономический анализ библиотечного дела как объекта управления : Монография / Е. Д. Фенелонов. – Москва : Пашков дом, 2008. – 264 с. : с диагр., табл. ; 20 см.

021.8

Ф42


ФОРСАЙТ, Патрик. Маркетинг в книгоиздании / Форсайт Патрик ; Пер. С англ. Ю. В. Суровикова. – Москва : Университетская книга, 2008. – 22 с. : с диагр., табл. ; 25 см.

002.19

Ф79


На други езици


MANAGEMENT, marketing and promotion of library services based on statistics, analyses and evaluation / J. Eric Davies et al ; Ed. By Trine Kolderup Flaten. – Munchen : K. G. Saur, 2006. – 162 p. : diagr., tabl. ; 22n30 cm

025

+М24


bibliotechnoe-obsluzhivanie-bibliograficheskij-ukazatel-siktivkar.html
biblioteka-12-protokol-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-po-zaprosu-kotirovok-cen-tolko-dlya-subektov.html
biblioteka-21-protokol-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-po-zaprosu-kotirovok-cen-tolko-dlya-subektov.html
biblioteka-3-peredala-32-ekz-v-biblioteku-16-1-vozmozhnosti-detskih-bibliotek-i-yunosheskih-podrazdelenij-v.html
biblioteka-4-protokol-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-po-zaprosu-kotirovok-cen-tolko-dlya-subektov.html
biblioteka-analiticheskoj-filosofii-stranica-15.html
 • tests.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-v-17-2-teoriya-i-metodika-legkoj-atletiki.html
 • klass.bystrickaya.ru/administrativno-pravovie-metodi-chast-4.html
 • report.bystrickaya.ru/kak-pravilo-nachalnij-knizhnij-list-izdanij-na-kotorom-razmeshayut-osnovnie-vihodnie-svedeniya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/moskva-v-carstvovanie-mihaila-feodorovicha-romanova-chast-4.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-specialnosti-01-02-05-mehanika-zhidkostej-gaza-i-plazmi-po-fiziko-matematicheskim-i-tehnicheskim-naukam.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vopros-kakie-pravila-bezopasnosti-dolzhni-vipolnyatsya-pri-ekspluatacii-elektrodvigatelej-otvet.html
 • pisat.bystrickaya.ru/stati-v-zhurnalah-i-sbornikah-bibliograficheskij-ukazatel-po-materialam-bibliotechnogo-fonda-moskva.html
 • desk.bystrickaya.ru/ot-gorovastici-do-zaluchya-frontovie-zapiski.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razvitie-psihiki-v-filo-i-ontogeneze-obshaya-psihologiya-kak-nauka.html
 • shkola.bystrickaya.ru/sostoyanie-mashinostroeniya-ukraini.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vnutrennyaya-energiya-kolichestvo-teploti-rabota-v-termodinamike-lekciya-3-osnovi-termodinamiki.html
 • exam.bystrickaya.ru/zahist-prav-ntelektualno-vlasnost.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razvitie-i-razmeshenie-transportnogo-kompleksa-rf-chast-8.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdajte-patroni-itogi-ugodnikov-konstantin-30122008-001-002-str-22-24.html
 • letter.bystrickaya.ru/najti-dva-chisla-znaya-chto-ih-summa-ravna-20-a-proizvedenie-96.html
 • predmet.bystrickaya.ru/smisl-simptoma-dilts-r-d46-strategii-geniev-t-zigmund-frejd-leonardo-da-vinchi-nikola-tesla-per-s-angl-e-n-druzhininoj.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tak-i-vozvrat-pridet-i-budesh-s-nim-nositsya-otnine-navsegda-zapomni-skazka-nachinaetsya.html
 • college.bystrickaya.ru/125315-rossiya-moskva-2-j-ambulatornij-proezd-8-str-3-informaciya-soderzhashayasya-v-nastoyashem-ezhekvartalnom-otchete-podlezhit-raskritiyu-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossijskoj-federacii-o-cennih-bumagah.html
 • testyi.bystrickaya.ru/8-estestvoznanie-vtoroj-polovini-xix-v-na-puti-k-novoj-nauchnoj-revolyucii-v-m-najdish-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/specsluzhba-na-sluzhbe-u-vraga-gosudarstva-yurij-muhin-vlast-na-kostyah-ili-samie-naglie-aferi-xx-veka.html
 • pisat.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-materialno-tehnicheskomu-obespecheniyu-uchebnogo-processa-po-napravleniyu-podgotovki-diplomirovannih-specialistov-653200-transportnie-mashini-i-transportno-tehnologicheskie-kompleksi-stranica-30.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obespechenie-prozrachnosti-podotchetnosti-i-operativnosti-kratkoe-rezyume.html
 • znanie.bystrickaya.ru/5-ot-21-avgusta-2009g-po-proektu-aktualizirovanogo-generalnogo-plana-goroda-moskvi-na-period-do-2025-goda-stranica-3.html
 • shkola.bystrickaya.ru/osnovnie-koncepcii-upravleniya-marketingom.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zashitena-mestnost-loznica-doklad-za-sstoyanieto.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-ekaterinburg.html
 • shkola.bystrickaya.ru/rassledovanie-iznasilovanij-chast-9.html
 • desk.bystrickaya.ru/pesn-tridcat-pervaya-dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekciya-graficheskie-processori-i-redaktori.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-minsk-belmapo-2007-udk-616-9-579-845-053-2-036-07-08-084-075-9-bbk-55-1-ya-73.html
 • gramota.bystrickaya.ru/xv-vserossijskoj-nauchno-teoreticheskoj-konferencii.html
 • znanie.bystrickaya.ru/b3b06-strategicheskij-menedzhment-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-napravlenie-podgotovki-080200-62-05-menedzhment.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vichislitelnaya-tehnika-postupivshie-v-biblioteku-pvgus-v-2010-g.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-koordinacionnogo-soveta-po-delam-molodezhi-v-nauchnoj-i-obrazovatelnoj-sferah-sovetu-pri-prezidente-rossijskoj-federacii-po-nauke-tehnologiyam-i-obrazovaniyu-stranica-7.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/model-sushnost-svyaz-tipovie-trebovaniya-k-avtomatizirovannim-sistemam-elektronnogo-dokumentooborota-specifikaciya-m-o-r-eq.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.