.RU

BSA, 2010. – 2011. Izejošie studenti - Baltijas starptautiskā akadēmija
^ BSA, 2010. – 2011. Izejošie studenti


https://picasaweb.google.com/lindikr/MesMacamiesBSAUnAktiviIzmantojamERASMUSApmainasProgrammasIespejasBildesStudentuStasti#5609278146744089922


7. tabula
Uzvārds, vārds

Valsts

Universitāte

Studiju periods (mēnešos)

Studiju sākums – beigasElvīra Ansone

Spānija

Alikantes universitāte (Universidad de Alicante)

5

6.09.-2.02.2011.Julia Berezovsky

Beļģija

Augstskola Erasmushogeschool

Brussels

4

27.09.-30.01.2011.Elizabete Jurisone

Spānija

Alikantes universitāte (Universidad de Alicante)

5

6.09.-2.02.2011.Jeļena Krohmaļnaja

Beļģija

Augstskola Erasmushogeschool

Brussels

4

27.09.-30.01.2011.Nataļja Mihailova

Spānija

Granādas universitāte (Universidad de Granada)

4

20.09.-30.01.2011.Dmitrijs Sorokins

Beļģija

Augstskola Erasmushogeschool

Brussels

4

27.09.-30.01.2011.Arina Bogdanova

Itālija

Universitāte Universita’ Degli Studi di Milano

5

14.02.-14.07.2011Elīna Magone

Beļģija

Augstskola Erasmushogeschool Brussels

4.5

14.02.-30.06.2011.Ieva Birzniece

Beļģija

Augstskola Erasmushogeschool Brussels

4.5

14.02.-30.06.2011.


Endija Grīnvalde

Itālija


Universitāte Universita’ Degli Studi di Milano

5

14.02.-14.07.2011Jekaterina Bičkovska

Spānija

Huelvas universitāte (Universidad de Huelva)

4

15.02. -15.06.2011.
^ Prakse ERASMUS programmas ietvarosN.p.k.

Uzvārds, vārds

Valsts

Uzņēmēja institūcija

Prakses periods (mēnešos)

Prakses sākums – beigas

1.

Santa Burkauskaite

Vācija

Flachsland Zukunftsschulen

3

01.02.2011.-01.05.2011.

3.

Jekaterina Bičkovska

Spānija

Huelvas universitāte (Universidad de Huelva)

3

29.05.2011.-29.08.2011.

5.

Endija Grīnvalde

Spānija

Animafest

4

01.07.2011.-01.10.2011.


Mēs meklējam arī citas tulkošanas un valodu prakses iespējas mūsu studentiem ārpus ERASMUS programmas mobilitātes iespējām. Studentes Elīna Butkāne un Endija Grīnvalde divu nedēļu laikā stažējās Maskavā A. Puškina vārdā nosauktajā Valsts krievu valodas institūtā programmas Студент Русского мира – 2010 (Krievu pasaules students – 2010) ietvaros.

https://picasaweb.google.com/lindikr/MesMacamiesBSAUnAktiviIzmantojamERASMUSApmainasProgrammasIespejasBildesStudentuStasti#5587378626002369602.

Marijas Dubinskas intervija ar mūsu studentēm izskanēja radio Эхо планеты, Итар-Тасс: http://www.intelligent.lv/ru/vremja-govoritj-po-russki/15355_29354.html.


Informācija par absolventiem

Kopš programmas darba sākuma 2005. – 2006. mācību gadā programmu pabeidza 39 cilvēki (pirmais izlaidums notika 2008. – 2009. māc. g.). Ar daudziem absolventiem mums saglabājās ciešie sakari, un mums ir sekojošā informācija:


Tulki/tulkotāji

Maģistrantūra

Izmanto darbā kā darba valodu

Aizbrauca, bet izmanto valodu zināšanas

Strādā ārzemēs

Nestrādā specialitātē

vai nestrādā (ģimenes apstākļu dēļ)

Nav informācijas

7

5

9

1

3

5

8

Kātiņa I.,

Kardaša D., Medne L., Piļšķikovs V., Polnov A., Pracuka J., Smirnova S. (ir savs tulkošanas birojs Vācijā).

Caurkubule D., Fiskoviča E. (LU), Ignatjeva K. (VeA),

Kirejeva T. (Universite Libre de Bruxelles, socioloģijas un politoloģijas fakultāte), Savkina M. (BSA).

Kalveite I.,

Karpova O., Maļarčuka M., Paegle L., Savkina M., Shchur A., Tizika L.,

Truhačova A.

Vinogradova A. (tūrisma aģentūra, Londona, Lielbritānija).

Burkauskaite S. (plāno turpināt mācības),

Gluškova I. (Zviedrija; apgūst zviedru valodu, ir perspektīvas tulkošanas jomā).Jurčenoka A., Kuzmane M., Maksimova N.,

Surigina V.,

Zālīte M. (atvēra skaistumkopšanas salonu Lielbritānijā).

Saskaņā ar apstiprinātajiem datiem no 39 absolventiem profesionāli strādā par tulkiem/tulkotājiem, izmanto valodas darbā vai turpina studijas 23 cilvēki, t.i. 59 %, vēl divi cilvēki (5 %) ir motivēti turpināt studijas – gatavojas iestāties maģistrantūrā (S. Burkauskaite) vai apgūst jaunu valodu (zviedru), kura perspektīvā kļūs par tulkošanas valodu (I. Gluškova). Nav precīzas informācijas par 8 absolventiem, bet, saskaņā ar neapstiprinātajiem datiem, kuri tika saņemti no kursu biedriem, viņi atrodas ārzemēs (konkrēti – Spānijā).


^ STATISTIKAS RĀDĪTAJI

Studiju programmā iesaistītais personāls


8. tabula: Studiju programmā iesaistītais personāls (kopā)
Profesori


Asoc. profesori

Docenti

Lektori

Asistenti


Ievēlētie BSA

-

6

6

3

-

Neievēlētie BSA

1

-

1

3

-

Pavisam – 21

1

6

7

6

1

% no docētāju kopskaita studiju programmā

4,76%

28,57%

33,33%

28,57%

4,76%


9. tabula: Docētāju zinātniskie grādi
Doktori

Maģistri

Speciālisti

Ievēlētie BSA

9

5

1 (maģistrante)

Neievēlētie BSA

1

5

-

Pavisam – 21

10

10

1

% no docētāju kopskaita studiju programmā

47,62%

47,62%

4,76%


10. tabula

Programmas personāls kopā

Tajā skaitā strādā BSAkā ievēlētie

kā neievēlētie

Cilvēku skaits

Proc. (%)

cilv.

%

cilv.

%

21

100

15

71,4%

6

28,6%


Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas un konferences

11. tabula
Publikācijas

(raksti)

Publikācijas

(mācību grāmatas, monogrāfijas)

Konferences

Projekti

Mobilitāte, kvalifikācijas celšana

Programmas personāls

kopumā

35

5

27

12

23

Akadēmiskais personāls

Pavisam – 25

Latvijā – 13

Ārpus Latvijas – 12

3

22

3

23


12. tabula. ERASMUS. BSA personāla mobilitātes

Ludmila Grīsle

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

24.06. – 06.07.2011

Granādas universitāte (Universidad de Granada)

Admin.

Larisa Ignatjeva

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

24.06. – 06.07.2011

Granādas universitāte (Universidad de Granada)

Admin.STUDENTI

13. tabula.Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10.2010.

127

1. kursā imatrikulēto skaits

29

Ārzemju studējošo skaits programmā (t. sk.)

10

Absolventu skaits

13, t. sk. 1 ārzemnieks (01.09.2011.)


14. tabula. Imatrikulēto studējošo rezultāti centralizētajos eksāmenos

Pavisam 29 studenti

A B

A B C

A B C D E F

Nav

7

16

24

5


BSA, 2010. – 2011. Izejošie studenti

15. tabula

Augstskola Erasmushogeschool Brussels

Alikantes universitāte (Universidad de Alicante)

Granādas universitāte (^ Universidad de Granada)

Universitāte Universita’ Degli Studi di Milano

Huelvas universitāte (Universidad de Huelva)


5 studenti


2 studenti


1 students


2 studenti


1 students


^ STUDENTU APTAUJAS

2010. – 2011. mācību gada rudens


Izmaiņas studentu priekšstatā par akadēmiju
Studentu apmierinātības līmenis ar mācībām akadēmijā
Studentu salīdzinošais novērtējums pasniegšanas kvalitātei akadēmijāStudentu apmierinātības līmeņa ar mācībām akadēmijā kopējie rādītāji^ Baltijas Starptautiskās akadēmijas datorsistēmas apraksts – 2011. g.

NOSAUKUMS

KOPĀ

Rīga

Daugavpils

Jēkabpils

Jelgava

Liepāja

Rēzekne

Smiltene

Ventspils

Datori (kopā)

673

366

92

57

24

43

39

30

22

- studentiem

504

254

74

52

17

36

32

24

15

- administrācijai

169

112

18

5

7

7

7

6

7

Printeri, kopētāji, faksi

131

68

18

7

4

16

9

5

4

Skeneri

20

11

4

0

1

3

1

0

0

Tīkla aprīkojums

100

69

12

4

3

5

4

2

1

Multimediju projektori, televizori

44

26

3

2

2

2

5

3

1

Cits aprīkojums

180

128

13

9

5

8

5

7

5Izmantojamo programmu nodrošinājums visās filiālēs:

Papildus izmantojamais programmas nodrošinājums Daugavpilī:

Papildus izmantojamais programmas nodrošinājums Rīgā:


^ STUDIJU PROGRAMMAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE


Stiprās puses

Vājās puses

Akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts, ko apstiprina publikācijas, dalība konferencēs un projektos.

Pasniedzēji neizmanto pilnā mērā akadēmijas multimediju iespējas lietojot tikai Power Point.

Risinājums. Nepieciešams apgūt tādas e-apmācības līdzekļus kā ^ Moodle, Blackboard u. c.

Dažu gadu laikā programma ievadīja un pilnveidoja visu mācību kursu vērtēšanas sistēmu.

Studentu sasniegumu vērtēšanā netiek izmantota eiropiešu svešvalodu prasmju līmeņu standartizācijas sistēma. Šis vērtēšanas sistēmas trūkums kļuva acīm redzams, kad tika aktīvāk izmantota ^ ERASMUS studentu apmaiņa programma.

Risinājums. Izvirzīt jautājumu par eiropiešu svešvalodu prasmju līmeņu skalas iekļaušanu studentu sasniegumu vērtēšanas sistēmā eksāmenos.

Programma strādā stabili, bija jau daži izlaidumi.

BSA programmas „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” absolventi ir sagatavoti studiju turpināšanai maģistrantūrā.

Risinājums. Nepieciešams izstrādāt maģistrantūras (tulkošanas joma) koncepciju BSA.

Labs materiāli tehniskais nodrošinājums, tai skaitā iespēja apgūt TRADOS programmatūru.

^ Ar TRADOS programmatūru ir iespējams strādāt ne tikai nodarbību saraksta ietvaros – tas ierobežo šīs programmas izmantošanas iespējas.

Risinājums. Ierobežot citu programmu studentu darbu šajā datortelpā, lai studenti-tulkotāji jebkurā laikā varētu strādāt ar TRADOS programmu.

Studentiem un docētājiem ir ļoti liela vēlme un arī iespējas piedalīties apmaiņas programmā ERASMUS.

Studenti neizmanto pietiekami aktīvi prakšu iziešanas iespējas ERASMUS programmas ietvaros.

Risinājums. Aktīvi realizēt ERASMUS programmas prakšu iziešanas iespējas. Tas veicina mobilitātes paplašināšanu, paver jaunas valodu apgūšanas iespējas studentiem un jaunu redzējumu uz studiju turpināšanu maģistrantūrā.Programmas „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” direktore

Dr. philol., asoc. prof. E. Arhangeļska

ekonomicheskaya-aktivnost-naseleniya-v-usloviyah-perehodnoj-ekonomiki-na-primere-respubliki-mordoviya.html
ekonomicheskaya-chast-diplomnogo-proekta-posvyashaetsya-tehniko-ekonomicheskomu-obosnovaniyu-effektivnosti-prinyatih-inzhenernih-reshenij-ona-vipolnyaetsya-v-sootvetstvii-s-sushestvuyushimi-metodikami.html
ekonomicheskaya-diagnostika-predpriyatiya-s-pomoshyu-finansovih-koefficientov.html
ekonomicheskaya-effektivnost-ispolzovaniya-osnovnih-proizvodstvennih-fondov-selskohozyajstvennogo-naznacheniya.html
ekonomicheskaya-effektivnost-razlichnih-form-hozyajstvovaniya-v-agrarnom-sektore-v-usloviyah-transformiruyushejsya-ekonomiki-na-materialah-kirgizskoj-respubliki.html
ekonomicheskaya-effektivnost-veterinarnih-meropriyatij.html
 • nauka.bystrickaya.ru/upravlenie-federalnoj-sluzhbi-po-nadzoru-v-sfere-zashiti-prav-potrebitelej-i-blagopoluchiya-cheloveka-po-gorodu-moskve.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-podgotovlen-inspektorami-i-metodistami-otdela-obrazovaniya-administracii-municipalnogo-rajona-ishimbajskij-rajon-stranica-7.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sekciya-finansovogo-menedzhmenta-nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov-materiali-58-j-nauchnoj-studencheskoj.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/unit-iii-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-mehanikov-kemerovo.html
 • thescience.bystrickaya.ru/henoveva-ne-molchite-vi-huzhe-eto-skazhite-chto-nibud-radi-hrista-vam-zhe-legche-stanet-izabella.html
 • uchit.bystrickaya.ru/transgranichnie-voprosi-vsestoronnij-obzor-organizacionno-tehnicheskogo-urovnya-i-effektivnosti-sushestvuyushih-mer.html
 • crib.bystrickaya.ru/kak-razrabotat-plan-rosta-kniga-posvyashaetsya-madelajn-elizabet-miller.html
 • student.bystrickaya.ru/31123-svoboda-tranzita-russia-n-wto-accession-vstuplenie-rossii-v-vto.html
 • literature.bystrickaya.ru/ekologiya-kosmosa.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/shkoli-realizuyushie-profilnoe-obuchenie-ocherednoj-vipusk-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-pedagogich-eskoe-obozrenie.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-po-sisteme-doshkolnogo-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-dlya-obespecheniya-dostupnogo-kachestvennogo-doshkolnogo-obrazovaniya.html
 • studies.bystrickaya.ru/ai-kuprin-poedinok-konkurs-kak-tehnologiya-privlecheniya-personala.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskie-rekomendacii-materiali-dlya-podgotovki-k-sessii-slushatelej-1-go-kursa-zaochnogo-obucheniya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razvitie-rossijskoj-gosudarstvennoj-statistiki-chast-6.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/socialnie-i-gumanitarnie-issledovaniya-razrabotki-i-innovacii-napravlennie-na-povishenie-kachestva-zhizni-naseleniya-krasnoyarskogo-kraya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/8-primenenie-v-obuchenii-chastichno-poiskovogo-videlit-4-5-glavnih-voprosov-izlozhit-ih-kratko-i-v-tvorcheskoj.html
 • universitet.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-uchastnikam-sorevnovanij-i-usloviya-dopuska.html
 • lesson.bystrickaya.ru/osnovnie-porodi-selskohozyajstvennih-zhivotnih-i-ih-harakteristiki.html
 • znanie.bystrickaya.ru/52-uroven-trebovanij-pri-konkursnom-otbore-abiturientov-otchyot-o-rezultatah-samoobsledovaniya-prinyato.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-orenburzhe-sohranyaetsya-povishennaya-opasnost-vozniknoveniya-pozharov-v-dachnih-massivah-internet-izdanie-orenru-05082011.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/xi-prilozhenie-slovar-literatura-i-portret.html
 • znanie.bystrickaya.ru/6-predlozheniya-centra-issledovanij-vostochnoj-azii-i-shos-otchet-po-konkursu-kompetentnostnie-modeli-v-upravlenii.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nauchnie-issledovaniya-referat.html
 • thesis.bystrickaya.ru/posobie-mozhet-bit-polezno-psihologam-praktikam-pedagogam-socialnim-rabotnikam-a-takzhe-shirokomu-krugu-chitatelej-interesuyushihsya-psihologiej-vvedenie.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematika-referativnih-rabot.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/3-prestupleniya-protiv-sobstvennosti-kurs-ugolovnogo-prava-v-pyati-tomah-tom-osobennaya-chast-pod-red-g-n.html
 • klass.bystrickaya.ru/baskervilskaya-misteriya.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/ih-ministerstvo-oboroni-rf-programma-meropriyatij-prazdnovaniya-dnej-istoricheskogo-i-kulturnogo-naslediya-moskvi.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematika-issledovatelskih-rabot-v-oblasti-lingvistiki-lingvokulturologii-i-literaturovedeniya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-drevneegipetskaya-civilizaciya.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-ot-2010-go-da-rabochaya-programma-po-biologii-dlya-6-stranica-4.html
 • desk.bystrickaya.ru/po-dannim-perepisej-naseleniya-tis-chelovek-finno-ugorskij-nacionalizm-i-grazhdanskaya-konsolidaciya-v-rossii-etnopoliticheskij.html
 • school.bystrickaya.ru/chernishevskij-n-g-moe-mnenie-o-romane-n-g-chernishevskogo-chto-delat.html
 • credit.bystrickaya.ru/oficialnij-predstavitel.html
 • student.bystrickaya.ru/200-akch-12-13-nedel.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.