.RU

Дослідження економічного стану підприємства та проблем франчайзингу на прикладі ТОВ "Піца Челентано"

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи та проблеми розвитку франчайзингу в Україні

1.1 Історія і визначення франчайзингу

1.2 Суть франчайзингу як особливої форми організації бізнесу

Розділ 2. Дослідження проблем франчайзингу та дослідження економічного стану підприємства на прикладі ТОВ «Піца Челентано»

2.1 Проблеми розвитку франчайзингу в Україні

2.2 Аналіз економічної діяльності ТОВ «Піца Челентано»

2.3 Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності

2.4 Аналіз переваг і недоліків франчайзингу на прикладі ТОВ «Піца Челентано»

Розділ 3. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Для нашої економіки франчайзинг сьогодні є відносно новим явищем, тоді як у розвинених країнах він століттями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах.

Першим прикладом франчайзингу в США можна вважати законодавче надання прав приватному бізнесу в таких сферах, як залізниці і банки. Отримане від уряду виняткове право давало стимул приватному бізнесу вкладати значні капітали в розвиток цих підприємств, хоча в даному випадку і зберігався певний державний контроль за роботою залізниць і банків. При цьому надавалися певні привілеї тим, хто міг забезпечити необхідні послуги. Наприклад, передача права на землекористування особі, яка забезпечує постачання армії, або передача повноважень певній особі на збирання податку від імені уряду.

Таким чином, приватний бізнес на цьому дозволив відносно швидко і якісно розвивати підприємства різних сфер послуг без залучення державних коштів.

У багатьох країнах особливо швидко почала розвиватися франчайзингова система створення готелів і ресторанів. Цьому сприяла поява в США закону про товарний знак. Підприємство-виробник продукції, робіт або послуг, що мало серед конкурентів свої індивідуальні особливості, достатньо високу репутацію якості обслуговування, на певних умовах купувало товарний знак (торгову марку). Власником товарного знаку могли бути видані ліцензії іншим фірмам на певний відрізок часу, протягом якого власник контролює якість товарів або послуг, що продаються під його товарним знаком.

Продаж іншим підприємствам права на використання свого товарного знаку під різностороннім контролем і під захистом закону дозволяла власнику розширити межі свого бізнесу без великих капітальних і поточних витрат.

Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність розвитку франчайзингу в Україні зумовили актуальність теми дослідження випускної роботи, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження.

Об’єктом дослідження випускної роботи є підприємницькі стосунки у економічних відносинах між франчайзером та франчайзі.

Предмет дослідження – особливості розвитку франчайзингу в Україні.

Метою випускної роботи є дослідження проблем франчайзингу в Україні та за її межами.

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:

– дослідити теоретичні основи франчайзингу;

– дослідити світовий досвід у франчайзинговому бізнесі;

– проаналізувати переваги і недоліки франчайзингу

– охарактеризувати розвиток франчайзингу в Україні

– зробити висновки на прикладі підприємства ТОВ „Піца Челентано”.

Випускна робота складається із 66 сторінок, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Бібліографія налічує 32 джерела.


РозділI. Теоретичні основи та проблеми розвитку франчайзингу в Україні.

1.1 Історія і визначення франчайзингу

Для характеристики будь-якого економічного явища важливе значення має історія його виникнення, оскільки саме з історичного минулого можна почерпнути причини появи цього явища, його значення та наслідки. Тому, перш ніж приступити до вивчення суті франчайзингу, слід розглянути історію його появи, а також розвиток та зміну, перехід від одного типу до іншого, що відбувається зі зміною умов ведення бізнесу.

Більшість науковців вважають, що франчайзинг зародився у США. Наприкінці XIX століття, коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.

Піонером в освоєнні франчайзингу вважають компанію "Зінгер" Спонукала до цього її власника нестача грошових засобів для наймання комівояжерів, оскільки на той час купівля-продаж відбувалася у покупця вдома після наочної демонстрації властивостей товару. Щоб не зменшувати обсяг виробництва, компанія вирішила продати право на реалізацію швейних машин незалежним продавцям на певній території.

Інша молода компанія "Дженерал моторс" також у 1898 році створила ефективну франчайзингову систему. Не маючи засобів для відкриття власної мережі магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, таким чином запроваджуючи початок сучасної системи продажу автомобілів. Дилеру виділяється певна територія і гарантується захист від конкурентів Натомість він бере на себе зобов'язання не продавати машини інших виробників, забезпечу вати високий рівень обслуговування і підтримувати імідж компанії. У такий же спосіб компанією "Рексол" було організовано мережу аптек.

Період найбільшого розвитку франчайзингу припадає на 1980 рік у США, де кожних 6.5 хвилини відкривалося нове франчайзингове підприємство. На сьогодні франчайзинговими мережами в США створюється близько 13% ВНП, у них зайнято 7 млн. осіб. За даними міністерства торгівлі США, протягом останніх дванадцяти років реалізація товарів і послуг компаніями, які працюють за системою франчайзингу, зростає щомісячно на 10%. Після 2000 року в США частка франчайзингу в роздрібному товарообороті досягла 50%. Після США найсильнішими є позиції франчайзингу в Канаді, де його частка в роздрібному товарообороті досягає 26%; у Західній Європі та Японії — близько 10%. У цілому ж у промислово розвинутих країнах діє понад 1 мли. таких фірм, які забезпечують роботу 10 млн. осіб, а згідно з економічними прогнозами чисельність малих фірм, що працюють на основі франчайзингової системи привілейованих зв'язків і контрактів, зросте до 3 млн.

Зрозуміло, що як і всі інші новинки бізнесу, так і франчайзинг прийшов до нас трохи пізніше. Так, у Росії вперше у практиці підприємства було використано принципи франчайзингу у 1990 році науково-виробничою фірмою "Дока", яка займалася створенням устаткування для малого і середнього бізнесу. У 1995 році інша компанія — 1С була змушена запровадити франчайзинг, щоб зберегти на досягнутому рівні обсяги продажу свого фірмового продукту — бухгалтерської програми "1С-Бухгалтерія". Із 850 власних дилерів вона відібрала 70, які стали франчайзі. Вони зобов'язалися згідно з франшизою щоквартально закуповувати визначену кількість копій програми, не реалізовувати продукцію конкурентів і виплачувати певний відсоток від виручки. Нині у Росії за франчайзинговою системою працюють у сфері швидкої їжі "Русское быстро" і "Золотой цыпленок", у сфері побутового обслуговування (мережа пралень) — "Синий кристалл", у роздрібній торгівлі — "Модный трикотаж" та багато інших.

Отже, підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що франчайзинг, як і будь-яке інше економічне явище має свою історію виникнення та етапи розвитку. Крім того, на прикладі згаданих компаній можна ще раз впевнитися у його значенні для ведення бізнесу в сучасних умовах.

1.2. Суть франчайзингу як особливої форми організації бізнесу

В перекладі з англійської “Franchise” означає привілей, пільга, особливе право.

Франчайзинг - це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки. Таким чином, виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має прекрасну можливість отримати прибуток. Щоб одержати такі права, франчайзі робить первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує щомісячні внески. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не стає повним власником товарного знаку, а лише має право використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків. Суми цих внесків обмовляються в франчайзінговому договорі і є предметом переговорів. Франчайзінговий пакет (повна система ведення бізнесу, передана франчайзі) дозволяє відповідному підприємцю вести свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього досвіду, чи знань навчання в даній галузі.

Для компаній франчайзинг - це спосіб поширення бізнесу. Для підприємців франчайзинг - це один з шляхів стати власником бізнесу. На зростаючих ринках, таких як Україна, франчайзинг є швидким способом навчання підприємців практичним стандартам, що необхідні, щоб вести прибутковий бізнес.

Франчайзинг - свого роду симбіоз “великого” і “малого” бізнесу. Таке з'єднання являє собою союз, де з однієї сторони є енергія і зобов'язання окремого підприємця, а з іншої сторони є ресурси, комерційна міць і величезний досвід великої компанії. Якщо все це з'єднати, то ми одержимо енергію, відповідальність, силу, ресурси і досвід - виграшну комбінацію з величезними шансами на успіх! Підприємці усього світу знають франчайзинг як безпечний спосіб, щоб:

· Допомагати людині вести бізнес самостійно, але не бути в ньому самотнім;

· Допомагати компаніям ефективно розширюватися, не несучи великих витрат на створення і підтримку масивного адміністративного комплексу і не випробуючи труднощів у керуванні широкою мережею корпоративних підприємств;


doklad-o-kommercializacii-obektov-intellektualnoj-sobstvennosti.html
doklad-o-merah-prinyatih-respublikoj-kazahstan-po-osushestvleniyu-polozhenij-fakultativnogo-protokola-k-konvencii-o-pravah.html
doklad-o-municipalno-chastnom-partnerstve-na-territorii-mo-go-siktivkar.html
doklad-o-narkosituacii-v-novosibirskoj-oblasti-po-itogam-2011-goda-stranica-5.html
doklad-o-narusheniyah-prav-cheloveka-v-svyazi-s-provedeniem-sammita-bolshoj-vosmerki-v-sankt-peterburge-v-iyule-2006-goda-hronika-presledovaniya-aktivistov.html
doklad-o-podgotovke-gosudarstvennih-dorozhnih-remontno-stroitelnih-predpriyatij-oblasti-k-rabote-v-letnij-stroitelnij-period-2003-goda-i-zadachi-po-vipolneniyu-planovih-rabot-po-rekon.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vipusknoj-bal-uroki-nachinayutsya-146.html
 • college.bystrickaya.ru/1-poryadkovij-nomer-konsolidirovannoj-uslugi-v-reestre.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport-reshenie-soveta-grachevskogo-municipalnogo-rajona-stavropolskogo-kraya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/realizaciya-idej-pravovogo-gosudarstva-v-zakonodatelstve-sovremennih-gosudarstv-kurs-lekcij-minsk-2004-udk-34-01076-6.html
 • bukva.bystrickaya.ru/transportnaya-logistika-9.html
 • tests.bystrickaya.ru/literatura-dlya-podgotovki-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-territorialnaya-organizaciya-naseleniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolnoj-raboti-vprocesse-izucheniya-disciplini-organizaciya-reklami-i-pr.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakupki-stranica-11.html
 • uchit.bystrickaya.ru/stroenie-shlyapochnih-gribov.html
 • uchit.bystrickaya.ru/superchtenie-i-uglublenie-fotochtenie-kurs-personalnogo-obucheniya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/socialno-politicheskie-transformacii-v-rossii.html
 • tasks.bystrickaya.ru/3-bolee-redkie-sluchai-medicinskogo-marihuana-zapretnoe-lekarstvo.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/materiali-na-osnove-elementov-glavnoj-podgruppi-5-j-gruppi-periodicheskoj-sistemi.html
 • desk.bystrickaya.ru/palatoj-respubliki-altaj-obyavlyaet-konkurs-na-zameshenie-vakantnoj-dolzhnosti-notariusa-zanimayushegosya-chastnoj-praktikoj-v-notarialnom.html
 • books.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-9-klass-podgotovila-uchitel-himii-ermakova-e-v.html
 • school.bystrickaya.ru/21-schaste-blagopoluchie-i-realnost-f75-glubinnoe-izmerenie-jogi-georg-fojershtejn-per-s-angl-i-a-zabelinoj.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vibor-tehnicheskih-sredstv-obespecheniya-informacionnoj-bezopasnosti-informaciya-eto-harakteristika-vzaimodejstviya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/teoreticheskie-voprosi-dlya-kontrolnoj-raboti-temi-referatov.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodika-trudovogo-obucheniya-gruppa-dnm6-z.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematika-i-metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-kursovih-rabot-metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelnoj-raboti.html
 • nauka.bystrickaya.ru/veb-smenit-vivesku-byudzhet-podpisan.html
 • doklad.bystrickaya.ru/urok-na-temu-elementi-muzikalnoj-rechi.html
 • control.bystrickaya.ru/dissertaciya-na-soiskanie-uchyonoj-stepeni-stranica-8.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/upravlenie-materialnimi-potokami-na-osnove-pooperacionnogo-ucheta-logisticheskih-izderzhek.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kakim-dolzhen-bit-nastoyashij-lider.html
 • books.bystrickaya.ru/departament-socialnoj-politiki-administracii-g-stavropolya-stranica-3.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-na-2011-2012-uchebnij-god-1-klassi-stranica-6.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo-osnovnie-pokazateli-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-2008-god.html
 • tests.bystrickaya.ru/mdeniet-leumettnui-mdenietteg-leumettanu-tridan-tsnu-oni-oamdai-maizi-men-mazmni.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-10-klass-bazovij-uroven-68-chasov-tema-1-vvedenie-4-chas.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovmestnoe-predpriyatie-konspekt-lekcij-po-osnovam-ekonomicheskih-teorij.html
 • tasks.bystrickaya.ru/12-informaciya-nacionalnih-metrologicheskih-organizacij-chlenov-koomet-ob-aktualnih-problemah-metrologicheskoj-deyatelnosti-v-ih-stranah.html
 • grade.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-rekomendacij-po-ohrane-truda.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pisha-bogov-stranica-15.html
 • composition.bystrickaya.ru/podprogramma-federalnaya-celevaya-programma-nacionalnaya-tehnologicheskaya-baza-na-2007-2011-godi-v-red-postanovleniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.