.RU

Думата "матура" според данните, съдържащи се в Българския етимологичен речник, е заемка в български от немски. Внемската дума Matura пък добре си личи латинскат - страница 421 юли 1921–29 септ. 1922 г.

767. II–в Донесения, сведения, заповеди и др. от и до МНП, Управлението на военноисторическите къщи-музеи и паметници и директора на гимназията в Бяла за прекласиране и повишение на служителите в музеите, сведения за прослужено време на същите, назначаване на А. Шулц за учител в гимназията и уредник в къщата-музей в Бяла и др. 88 л.

31 май 1919–25 септ. 1922 г.

768–770. IV Биографични сведения и снимки на дарители на суми за образуване на училищни и други фондове. Приложени: устав на д-во «Напредък» от 1869 г. и 1892 г. и препис на писма на Г. Золотович от 1879 г. и на писма от 1815 г. за имотното му състояние. 617 л.

1 окт. 1918–12 септ. 1922 г.

771–776. I–а Укази и доклади до цар Борис III за създаване и утвърждаване на училищни фондове, утвърждаване на правилници на у-ща и др. 1209 л.

30 дек. 1922–29 дек. 1923 г.

777. I–б Окръжни на МНП за одобряване и препоръчване на книги за училищните библиотеки.

20 ян.–25 дек. 1923.

778–794. I–г Заповеди за назначение, уволнение, командироване на учители, професори и чиновници; утвърждаване на училищни настоятелства, устави на д-ва и читалища и др. 8174 л.

3 ян.–29 дек. 1923 г.

795, 796. II–и–2 Окръжни, заповеди, протести, писма и др. за уволнение на учители за комунистическа дейност и по болест. 196 л.

4 окт. 1922–29 дек. 1923 г.

797–801. III–в Легализиране на дипломи. 1197 л.

1923 г.

802–805. Il–г Статии и рецензии за списание. «Училищен преглед». 445 л.

1923 г.

806. II–ж Протоколи и резолюция на Втория конгрес на славянските театри (5, 6 февр. 1923) в София, за издаване периодично списание на славянските театри и за дейността на актьорския състав. 9 л.

10 февр. 1923 г.

807. II–ж Преписки с дирекцията на Народния театър, с Народната библиотека в Габрово и др. за чествуване 65 годишнината на театъра и откриването на библиотеката в Габрово; поздравителни писма и телеграми до XXIV редовен конгрес на Българския учителски съюз и др. 98 л.

14 юли 1922–14 апр. 1923 г.

808. II–а Преписки с Народните библиотеки в Пловдив, Шумен, Търново и Габрово за назначение, уволнение, класиране и даване хонорари на служители. 81 л.

8 ноем. 1922–22 дек. 1923 г.

809. II–а Преписки с Народната библиотека и с музея в Пловдив и Военноисторическия музей в Плевен за уреждане на музеите, извършване на разкопки и др. Приложени скици и годишен отчет на Обществено образователното д-во в Плевен. 122 л.

15 дек. 1920–5 дек. 1923 г.

810. II–ж Преписка с дирекцията на Народната опера за назначение, уволнение и отпускане помощи на артисти и др. 263 л.

14 авг. 1920–18 дек. 1923 г.

811. II–в Доклад от Ст. Л. Костов, уредник на етнографски отдел при Народния етнографски музей, за изложбата в Сен Албанс, Англия; част от доклад за прилагане «Закона за поощряване родната литература и изкуство» и др. 36 л.

12 дек. 1922–20 авг. 1923 г.

812. II–ж Преписка с дирекцията на Народния театър за назначение, уволнение и класиране на артисти, даване салона на Свободния театър за концерти, вечеринки и др. 234 л.

26 авг. 1920–21 дек. 1923 г.

813. II–б–2 Доклади, рапорти, правилници и др. на Държавното музикално у-ще и др. за учебната и възпитателната дейност на у-щето през 1918–1919 г., назначаване на преподаватели и приемане на ученици, създаване на фонд «Музикална академия» и правилник за управлението му, за промени в правилника на ефорията «Братя Евлоги и Христо Георгиеви» и др. Приложен док. от 1911 г. 238 л.

23 дек. 1918–14 апр. 1923 г.

814. II–в Преписки с Етнографския музей за командироване, класиране, подпомагане на служители, доклади за разработване народни песни, откупуване на картини и др. 108 л.

9 септ. 1921–5 дек. 1923 г.

815–817. II–б–2 Преписки с Художествената и с Музикалната академия, Народната библиотека в Търново, Института за слепи в София и др. за издигане паметник на поп Богомил, провеждане на конкурси, отпускане на стипендии и суми за следване и специализация в чужбина, класиране и разрешения за отпуски на служители; приемане на ученици и утвърждаване на правилници, откупуване на картини и др.

Доклад до цap Борис III за юбилейно чествуване на артиста Владимир Николов. 289 л.

5 авг. 1921–29 дек. 1923 г.

818. II–е Рапорт от А. П. Стоилов, уредник при Етнографския музей, за научната му обиколка в Мелнишко, Горноджумайско (Благоевградско) за изучаване историята и етнографията на този край. 18 л.

3 март 1923 г.

819. III–б Преписки с дружби на Българския земеделски съюз, за приемане на студенти в Земеделския народен университет; проектоустав на същия и предложение за даване пенсии на писатели. Приложен — документ от 1920 г. 52 л.

3–28 май 1923 г.

820. II–б–2 Преписки с Музикалното у-ще в Пловдив и Музикалната академия в София за назначение, уволнение и класиране на преподавателите, бюджет, отчети, годишни рапорти, помощи и др. 293 л.

21 септ. 1916–24 дек. 1923 г.

821. II–б Укази, заповеди, протоколи и др. за преместването на Духовната семинария в Рилския манастир, назначаване на професори, библиотекари и др. 340 л.

31 ян. 1920–29 май 1923 г.

822. II–в Доклади, рапорти, писма и др. до МС, българския пълномощен м-р в Букурещ, уредника на Етнографския музей и др. за откриването на Международен музей, «...» в Брюксел и уреждане на български секции в него и музеи при българските легации и консулствата в Лондон, Париж, Берлин, Рим, Варшава Прага и Брюксел; за уреждане на къща-музей «Алеко Константинов» в Свищов; за археологически находки край с. Могилово, Чирпанска околия и др.; окръжно от МНП до окръжните училищни инспекции за издаване албум на паметните места, плочи и паметници на свободата в България. 113 л.

3 ян.–22 дек. 1923 г.

823. II–г–5 Преписка с институти за глухонеми в София за назначение и уволнение на учители, приемане на ученици, годишен рапорт на института за глухонеми в гр. Варна и др. 135 л.

25 май 1920–11 дек. 1923 г.

824. II–г–5 Доклади, програми, писма от Института за слепи в София за дейността от създаването му до 1923 г., показания на преподаватели от института за пожара в Народния театър на 10 февр. 1923 г. и анкета за отношението на директора към преподаватели и възпитаници. 319 л.

12 ян.–19 дек. 1923 г.

825. II–г–5 Преписки с Музикалната и Художествената академии и с Института за слепи в София за откупуване на картини изпращане на специализация в чужбина, изключване на ученици и др. 17 л.

5 ян.–28 дек. 1923 г.

826, 827. II–г–2 Рапорти, изпитни ведомости, свидетелства и др. за проведен изпит за основни и прогимназиални учители в Стара Загора и Шумен. 2 а. е. 174 л.

1923 г.

828. IV Преписки на Окръжната училищна инспекция и у-ща във Варна за вписване имената на дарителите на у-ща и техните биографии. 82 л.

24 апр. 1918–1 февр. 1923 г.

829. IV Преписки с окръжни училищни инспекции, БНБ във Варна и др. за уреждане сумите на фондовете «Трудова школа», «Зойка Хр. Цанева» и «Гица и Евдокия Георгиеви». 188 л.

4 септ. 1917–14 март 1923 г.

830. IV Писма, удостоверения, заявления от Българското консулство в Лайпциг, Германия, у-ща, общински и градски управления и лица за отпускане помощи за следване, участие на България в международния конгрес по социология в Рим, Италия; бюджет и правилник на Добруджанския пансион във Варна и др. 217 л.

12 ян. 1922–21 дек. 1923 г.

831. IV Преписки с учреждения, институти и др. за организиране учредителен конгрес на Българската национална федерация; за участие в Международния библиотечен конгрес в Париж, списъци за стипендии в у-ща и учителски институти и др., доклади за бюджетите на фонда за сираците от войната.

18 юни 1920–19 дек. 1923 г.

832, 833. I–а Доклади до цар Борис III за изменение на Закона за народната просвета; заповеди за създаване на училищни фондове, назначаване на професори и др. 400 л.

9 ян.–22 авг. 1924 г.

834. II–б Окръжни до окръжните училищни инспектори, директори на у-ща и др. за уволнение на учители за комунистическа дейност, за новоизлизащи списания и книги и препоръка за закупуването им за училищните библиотеки и др. 214 л.

4 ян.–30 дек. 1924 г.

835–846. II–г Заповеди за уволнения на учители комунисти, утвърждаване устави на д-ва, назначаване на учители и училищни настоятелства и др. 5156 л.

2 ян.–30 дек. 1924 г.

847. II–и Преписка с Окръжната училищна инспекция в Шумен, доклад и дописка във вестник за уволнение на учителя Георги Николов в с. Араблар (Априлово), Поповска околия. 14 л.

17–24 ян. 1924 г.

848, 852. III–в Легализиране на дипломи. Има док. от 1900 и 1907 г. 1389 л.

1924 г.

853. VI–a Преписки с Художествената академия, Народната библиотека в Пловдив, Народния музей и др. за щатове на подведомствените на МНП учреждения; списъци на служителите при Военноисторическия музей в Плевен, Института на глухонеми във Варна, Народния етнографски музей и др., отчет за дейността на народната библиотека в Търново и др. 100 л.

15 юли 1923–19 юли 1924 г.

854, 855. II–г–5 Доклади, протоколи и преписки с институтите за слепи и глухонеми в София и Варна за дейността им, доклад за новите насоки в обучението на глухонемите в Германия и Австрия. 530 л.

21 май 1923–30 дек. 1924 г.

856. II Преписки със Софийския университет, Сорбоната в Париж, гимназии в София и Сливен, за командироване на професори и учители на специализация в чужбина и списъци на книги и снимки, изпратени за българския семинар в Сорбоната. 283 л.

30 юни 1920–1 юли 1924 г.

857. II–б–3 Преписки с Художествената академия за назначаване и командироване на преподаватели в чужбина; изложения и доклади във връзка със закона за поощрение на литературата и изкуствата; мнение на преподавателския съвет по законопроекта на академията; изложение на ученици срещу увеличението на учебните такси, откриване бюст-паметник на Иван Вазов и др. 196 л.

22 дек. 1923–18 дек. 1924 г.

858. II–ж Преписки с Народната опера и музикалните училища в Пловдив, Варна и Бургас за дейността и издръжката им, молба от Стефан Македонски за разрешаване на бенефиско представление, резолюция на артисти от операта за избора на главен диригент и др. Приложен правилник на Музикалното у-ще в Пловдив от 1922 г. 182 л.

18 ноем. 1923–10 дек. 1924 г.

859. II–ж Преписки с учреждения, организации и отделни лица за събиране на суми за възстановяване на изгорелия Народен театър. Има док. на нем. ез. 160 л.

12 февр. 1923–6 авг. 1924 г.

860–863. II–ж Преписки с МС, Главна дирекция на трудовата повинност, Народния театър, планове, позиви, окръжни и др. за възстановяване на театъра, отчуждаване сградата на Свободния театър за декорно депо на Народния театър, обезщетения на пострадали по време на пожара, в театъра създаване на драматична трупа за гастроли в провинцията, посещение на Художествен театър на Москва у нас и др. Приложен устав на Калоферската дружба и др. от 1905 г. 663 л.

8 окт. 1920–29аек. 1924 г.

864. II–б–2 Преписки с Музикалната академия за назначаване на преподаватели, организиране на екскурзии в чужбина, провеждане на анкети за взаимоотношенията между преподаватели и студенти и др. 206 л.

26 май 1923–10 ноем. 1924 г.

865. II–ж Преписка с МС, МВРНЗ, МЗДИ, Държавна печатница и др. за построяване сгради за опера, отпускане стипендии от м-вата за следване във висши учебни заведения в чужбина, провеждане на конкурси и др. 266 л.

1 авг. 1912–12 юни 1924 г.

866. II–к Преписки с Държавната печатница, Народния музей и др. за отпечатване на книги, музикални пособия и албуми; план за реорганизиране и реформиране на Института за слепи в София и др. 69 л.

22 ян. 1923–30 дек. 1924 г.

867, 868. II–в Преписки с Археологическия и Военноисторическия музеи в Плевен за отпускане на суми за научни изследвания и разкопки, пенсия на Петрана Обретенова от Русе, откупуване портрет на Константин Величков, за научна командировка на А. П. Стоилов в Белград, СФРЮ, Будапеща, Унгария, Бърно, Прага, Чехия, Лайпциг, Германия и др. за проучвания в областта на етнографията и др. 298 л.

28 окт. 1922–6 дек. 1924 г.

869. IV Преписка с у-ща, списъци на ученици, окръжни, наредби и др. за стипендиите в учителските институти, средните и специалните у-ща и др. 131 л.

март 1921–окт. 1924 г.

870–872. IV Преписки с МЗДИ, МТПТ, МВРИ, МОСПБ, MB, МВРНЗ, Софийския университет, Художествената академия и др., указ, доклади, протоколи и др. за отпускане стипендии за следване в чужбина, подпомагане на студенти, специализация, резултати от конкурсни изпити на кандидат-художници за специализация в чужбина, донесение на МВРИ за състоял се конгрес в Берлин, Германия на български студенти-земеделци и др. 760 л.

26 ян. 1920–20 дек. 1924 г.

873. IV Преписки с МС, у-ща и лица за уреждане на Добруджанския девически пансион във Варна, за издръжката на гимназии и др. 140 л.

13 ноем. 1920–19 ноем.1924 г.

874. III–б Преписка с БНБ и МС, за уреждане на завещани суми и за награждаване на проф. Щраус. 59 л.

23 ноем. 1923–6 дек. 1924 г.

875. III–б Преписки с МЗДИ и Окръжен съд в София, протокол, покани и молба за отчуждаване място на наследниците на Илия Белковски за нуждите на I–ва девическа гимназия; списък на празните държавни места в София; писмо на Археологическия музей за извършване на разкопки около Мадара и изследване на Мадарския конник. 103 л.

18 апр. 1923–24–24 септ. 1924 г.

876. II–в Преписка с Комитета за въздигане паметник на възраждането и освобождението на българския народ, Народния комитет «Васил Левски», БНБ в София, Комитета за постройки на паметник и къща-музей на народния поет Иван Вазов в Сопот и др. за постройка на паметници, чествуване юбилеи, награждаване, уреждане на изложби и др. 210 л.

25 ян.–26 дек. 1924 г.

877–879. II–е Доклади и укази за утвърждаване и отделяне на училищни фондове от общински земи, утвърждаване на правилник за избиране членове на учебния съвет при МНП, правилник за постъпване на студенти в Софийския университет и др. Приложени правилници за държ. изпит. 736 л.

5 ян.–30 дек. 1925 г.

880–883. II–б Окръжни за образуване на «Дружеството за борба против туберкулозата в България», одобряване и препоръчване на книги и списания за училищните библиотеки и облеклото на младежите-разузнавачи (скаути), за унищожаване на вредната за държавния строй литература, уволняване на учители по чл. 70 от Закона за народното просвещение и др. 120 л.

2 ян.–30 дек. 1925 г.

884–893. II–г Заповеди за повишаване, командироване и уволнение по чл.70 на учители от Закана за народното просвещение, между които на Стела Благоева, учителка в III Соф. дев. гимназия и Цола Драгойчева, учителка в с. Соколаре, Бялослатинска околия, утвърждаване на устави на читалища и д-ва и др. 4501 л.

2 ян.–30 дек. 1925 г.

894. I–г Заповеди за откупуване на картини, скулптурни произведения и др. разписки, бордера и вносни листове за изразходвани суми и др. 145 л.

21 ян.–3 дек. 1925 г.

895–901. I–г Легализиране на дипломи. 1806 л.

1901–1925 г.

902–903. I–г Преписки с Народния театър и опера за разпределяне на субсидии, сведения за бюджета на операта, за назначаване, командироване, даване отпуски на артисти и др. 399 л.

12 септ. 1923–30 дек. 1925 г.

904. I–г Преписки с Археологическия музей за откупуване на фотографии от Лондонското евангелие, музейни вещи на Алеко Константинов, изложения за дейността на Народна библиотека в София и Археологическия музей и библиотека в Пловдив за периода 1923–1925 г., преписка с комитета за издигане паметник на Васил Левски и др. 320 л.

6 март 1923–28 дек. 1925 г.

905–907. III–в Преписки с Народния театър, Музикалната и Художествената академии и др. за чествуване 25 годишната сценична дейност на Адриана Будевска и Гено Киров, за командироване, повишаване на преподаватели, конкурс за приемане на студенти в Музикалната академия на Унгария, отчети за дейността на академиите и операта през 1923–1925 г. и др. 567 л.

15 юли 1924–30 дек. 1925 г.

908–911. III–в Преписки със Софийския университет за изпращане на български научни издания за славянския семинар и семинара за източноевропейска история при университета във Виена, учебни планове за специалностите във факултетите, за назначение, повишение, командироване на преподаватели и договори с преподаватели-чужденци, доклади с преценки за научни трудове и др. 820 л.

16 юли 1919–29 дек. 1925 г.

912. II Преписки с БАН, библиотеките и музеите в Търново, Габрово и Пловдив за командироване и класиране на служители, опрощаване на задължения, учредяване на фонд за награждаване на лица, проявили геройство и самоотверженост и др. 74 л.

22 ян.–30 дек. 1925 г.

913–915. II–г–5 Преписки с Института за слепи в София и института за глухонеми в Пловдив за назначение, уволнение отпуски на преподаватели, програми за обучение, за купуване на картини и скулптурни произведения за институтите, освобождение от училищни такси и др. 826 л.

3 ян. 1921–30 дек. 1925 г.

916, 919. II–г–2 Свидетелства за учителска правоспособност и изпитни ведомости от Хасковски, Шуменски, Кюстендилски и Бургаски окръзи. 234 л.

1925 г.

917–918. II–г–2 Списъци на учители и свидетелства за редовни начални учители от Софийски и Варненски окръг, взели държ. си изпит през 1925 г.; молби за издаване дубликати на изгубени дипломи и др. 116 л.

1925 г.

920. II–з Свидетелства, протоколи, изпитни ведомости, заявления и писма за явяване на изпит за околийски училищни инспектори. 62 л.

4 май 1919–27 ян. 1925 г.

921. II Доклади до цар Борис III, писма до Канцеларията на българските ордени, Народната библиотека в Търново и др. за награждаване и поздравления на юбиляри, между които Гено Киров, Моско Москов и др. 23 л.

12 ноем. 1924–4 апр. 1925 г.

922. II Доклад за живота и дейността на Стефан Савов Бобчев във връзка с чествуването на 50 годишния му юбилей, преписки с МС, посолства и др. за пренасяне от чужбина тленните останки на П. П. Славейков и П. Ю. Тодоров, искане за награждаване на живи герои участници в борбите за Освобождението и Съединението и др. 68 л.

15 февр. 1916–31 ян. 1925 г.

923. III–б Преписки със Съюза за борба с алкохолизма, МЗДИ, Търговско-индустриалната камара, Американския институт за оперно изкуство и др. за борба с алкохолизма, сътрудничество с американския институт, изпращане ноти на музикални произведения от български композитори, мнение за създаване на международен ез.; за постройка на паметник на Христо Ботев във Враца, учителски санаториум около Пещера и др. 121 л.

25 юни 1923–17 авг. 1925 г.

924. IV Списъци на у-щата в страната и учениците в тях, на които са отпуснати стипендии като сираци от войните. 224 л.

1922–1925 г.

925. IV Сведения от Мъжката гимназия в Шумен, училищното настоятелство в с. Разпоповци, Еленско, удостоверение от Градското общинско управление в Пловдив и др. за дарители на суми в полза на учебното дело, изграждане паметник на Освобождението на българския народ и др. 46 л.

29 март 1922–26 окт. 1925 г.

926. II–и–1 Следствено дело за отношението на учители и ученици към Олга Георгиева, учителка в Смесената гимназия в Бургас. 64 л.

28 ноем. 1923–4 май 1925 г.

927. II–з Протоколи на изпитните комисии за провеждане на изпити за околийски, училищни инспектори, доклади от окръжните инспекции в Шумен, Търново, Плевен, Ст. Загора, Пловдив и др. списъци, свидетелства и др. със сведения за кандидатите за училищни инспектори. 91 л.

23 авг. 1914–22 ян. 1915 г.

928. II–з Доклад с таблици от Окръжната училищна инспекция в Стара Загора за състоянието на учебното дело, броя на учениците, учителите и др. в първоначалните, турските и др. училища в окръга. 88 л.

9 септ. 1915 г.

929. II–з Годишен рапорт и таблици на Окръжната училищна инспекция в София за състоянието на обучението в първоначалните у-ща в окръга през 1914–1915 г. 89 л.

12 от 1915 г.

930. II–з Преписка с Окръжната училищна инспекция в Русе за състоянието на първоначалните народни и частни у-ща в окръга през 1914–1915 г. Приложени таблици. 132 л.

25 авг. 1915–29 апр. 1916 г.

931, 933. II–д Окръжно, доклади, ведомост за създаването, дейността и възнаграждението на Просветителския комитет при МНП, списъци на изпратени книги на у-ща и читалища. 52 л.

26 февр. 1916–ноем. 1919 г.

932. III–б Преписка с общинското управление в с. Юч Друк (Делчево), Неврокопска (Гоцеделчевска околия) за разпределение на църковно-училищните имоти. 24 л.

1 март 1917–6 ноември 1919 г.

934. I–в Протоколи от заседания на комисия при МНП за проучване и предлагане на промени в закона, правилника и програмата за висшите педагогически курсове. 11 л.

16–26 юни 1920 г.

935, 936. II–г Протоколи на комисиите при МНП по провеждане на държавни изпити по рисуване, философия, педагогика, бълг., рус. ез., гимнастика, ръкоделие и ръчна работа. 46 л.

14 апр.–24 май 1920 г.

937, 938. II–г Писма от Временния висш педагогически курс за уволнени офицери, протоколи и заявления за провеждане на изпити, допускане до изпити, каталог с окончателните бележки по практика, положените изпити и поведението на курсистите, дипломи на същите и др. 360 л.

15 дек.–12 авг. 1921 г.

939. II–г–2 Доклад от Стефан Кадиев, кандидат-лекар, на тема: «Виталният капацитет на белите дробове на учениците в Софийските прогимназии». 21 л.

1924 г.

940. II–г–1 Молби от ученици, изключени за комунистическа дейност и напуснали у-ще по различни причини, за продължаване на образованието си и от учители за назначаване на служба. Има приложен док. от 1905 г. 152 л.

1920–18 окт. 1925 г.

Съкращения

авг.
август

англ.
английски

апр.
април

араб.
арабски

БАН
Българска академия на науките

БКП
Българска комунистическа партия

БНБ
Българска народна банка

БЧК
Български червен кръст

бълг.
български

ВНС
Велико народно събрание

гр.
гръцки

д-во
дружество

дек.
декември

док.
документ

д-р
доктор

др.
друг

държ.
държавен

ез.
език

ит.
италиански

л.
лист

лат.
латински

MB
Министерство на войната

м-во
министерство

МВР
Министерство на вътрешните работи

МВРИ
Министерство на външните работи и на изповеданията

МВРНЗ
Министерство на вътрешните работи и народното здраве

МЖПТ
Министерство на железниците, пощите и телеграфите

МЗДИ
Министерство на земеделието ни държавните имоти

МНП
Министерство на народното просвещение

МОСПС
Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията

МС
Министерски съвет

МТПТ
Министерство на търговията, промишлеността и труда

МФ
Министерство на финансите

ноем.
ноември

НС
Народно събрание

окт.
октомври

пол.
полски

рум.
румънски

рус.
руски

САЩ
Съединени американски щати

септ.
септември

ср.
сръбски

тур.
турски

унг.
унгарски

у-ще
училище

февр.
февруари

хърв.
хърватски

ян.
януари


Бележки

1. Поради възможностите за навигация, които предлага електронното издание именният и географски указатели не са поместени.

e-a-morozova-kompyuternaya-verstka-stranica-5.html
e-a-novikov-novikov-evgenij-aleksandrovich-nachalnik-otdela-kadrov-oao-saratovskij-molochnij-kombinat-avtor-ryada-knig-v-tom-chisle-trudovie-knizhki-organizaciya-deloproizvodstva-sluzhbi-upravleniya-personalom-stranica-12.html
e-a-novikov-novikov-evgenij-aleksandrovich-nachalnik-otdela-kadrov-oao-saratovskij-molochnij-kombinat-avtor-ryada-knig-v-tom-chisle-trudovie-knizhki-organizaciya-deloproizvodstva-sluzhbi-upravleniya-personalom-stranica-17.html
e-a-novikov-novikov-evgenij-aleksandrovich-nachalnik-otdela-kadrov-oao-saratovskij-molochnij-kombinat-avtor-ryada-knig-v-tom-chisle-trudovie-knizhki-organizaciya-deloproizvodstva-sluzhbi-upravleniya-personalom-stranica-24.html
e-a-novikov-novikov-evgenij-aleksandrovich-nachalnik-otdela-kadrov-oao-saratovskij-molochnij-kombinat-avtor-ryada-knig-v-tom-chisle-trudovie-knizhki-organizaciya-deloproizvodstva-sluzhbi-upravleniya-personalom-stranica-31.html
e-a-novikov-novikov-evgenij-aleksandrovich-nachalnik-otdela-kadrov-oao-saratovskij-molochnij-kombinat-avtor-ryada-knig-v-tom-chisle-trudovie-knizhki-organizaciya-deloproizvodstva-sluzhbi-upravleniya-personalom-stranica-5.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/administrativnie-pravonarusheniya-v-oblasti-zhilishno-kommunalnogo-hozyajstva-i-torgovli-chast-7.html
 • shkola.bystrickaya.ru/problema-hudozhnika-v-romane-dzheka-londona-martin-iden.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/plan-laboratornih-zanyatij-po-mikrobiologii-dlya-studentov-3-kursa-mediko-profilakticheskogo-fakulteta-na-vesennij-semestr-2010-2011-uchebnogo-goda.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mnozhestva-i-operacii-nad-nimi.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-etnosociologiya-dlya-studentov-specialnosti.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zaklinanij-i-obrashenij-to-est-iz-takih-kotorie-bili-zapisani-v-zhivom-narodnom-bitovanii.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/ohvat-uchashihsya-v-shkolnih-kruzhkah-i-sekciyah-publichnij-doklad.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konkurs-posvyashen-35-letiyu-so-dnya-osnovaniya-estradnogo-otdeleniya-kirovskogo-oblastnogo-kolledzha-muzikalnogo-iskusstva-im-i-v-kazenina-celi-i-zadachi-konkursa.html
 • universitet.bystrickaya.ru/temperatura-zamerzaniya-dannij-dokument-ne-yavlyaetsya-oficialnoj-versiej-informaciya-spravochnaya-isklyuchitelno-dlya.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-2-pohvala-muham-salvador-dali.html
 • testyi.bystrickaya.ru/anglijskij-dlya-dilerov-sistemi-rejter-stranica-4.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-uchebnij-predmet.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/slovar-vostoka-pravitelstvennoj-komissiej-rf-ot-21-07-96-g-2727p-p8-bo-rpo-ufa-1999.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-k-ekzamenu-kandidatskogo-minimuma-istoriya-i-filosofiya-nauki-ch-iii-.html
 • composition.bystrickaya.ru/odobreno-uchebno-metodicheskim-sovetom-ekonomicheskogo-fakulteta-ekonomika-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-specialnosti-080503-antikrizisnoe-upravlenie-moskva-2008-stranica-7.html
 • spur.bystrickaya.ru/krasnoyarskij-zheleznogorsk-stanet-prikladnim-sibirskim-oksfordom-glava-zato-ishodnij-fajl-novosti-ortv-novosti-ortv-15-11-2010.html
 • bukva.bystrickaya.ru/trediakovskij.html
 • letter.bystrickaya.ru/mnogoobrazie-emocij-problemi-opredeleniya-propedevticheskij-kurs-obshej-psihologii-uchebnoe-posobie-spb-izd-vo.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-dvadcat-vtoraya-kniga-pervaya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-moskva-2010-sostavitel-doktor-istoricheskih-nauk-professor-blinov-n-v-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kursu-obshestvo-i-gosudarstvo-v-istorii-rossii-sost-blinov-n-v-m-rudn-2010.html
 • exam.bystrickaya.ru/vidi-dogovorov-i-ih-klassifikaciya-v-grazhdanskom-prave-4.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tima-bartona-edvard-ruki-nozhnici-stranica-3.html
 • urok.bystrickaya.ru/pravitelstvo-kaluzhskoj-oblasti-postanovlenie-ot-29-noyabrya-2001-g-n-245-o-sozdanii-komiteta-po-delam-molodezhi-pri-pravitelstve-kaluzhskoj-oblasti.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/sudi-spravedlivosti-v-anglii-xiv-xvi-vekov-chast-3.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mv-tambovceva-ii-biblioteka-kak-subekt-mezhkulturnoj-kommunikacii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/252-stranovie-i-regionalnie-riski-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-arhangelskij-likero-vodochnij.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ekonomika-zheleznodorozhnogo-transporta-nazvanie.html
 • abstract.bystrickaya.ru/32-razrabotka-adaptaciya-i-issledovanie-cadcamcae-sistem-2-harakteristika-podrazdelenij-cnit.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/delovoj-protokol-i-etiket-v-peregovornom-processe.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/scenarij-osennego-prazdnika-postupalnie-yabloki.html
 • studies.bystrickaya.ru/koncepcii-logistiki-logisticheskij-servis.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kurs-anglijskogo-yazika-uchebnoe-posobie-stranica-6.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-zashita-informacii-blok-en.html
 • student.bystrickaya.ru/2-issledovanie-nanotehnologicheskogo-priborostroeniya-v-rf-5.html
 • school.bystrickaya.ru/b-i-l-nikitini-stranica-7.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.